Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 194/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 10.483,67 ευρώ απαλλασσόμενη από Φ.Π.Α.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (μοναδικός αριθμός:22PROC011801038 2022-12-13) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 μ.μ.στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελλο.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μαρία Τζήμα.

file (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/12/2023