Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Ενοποιημένο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

(Οργανικές Μονάδες Γ.Ν.Θ.  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων)

 

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο Νοσοκομείο μας έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ21/Α/21.2.2016) Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», του οποίου το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ορίζεται από την Αριθμ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/2.3.2017)

Το Αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί οργανική μονάδα η οποία προβλέπεται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας και υπάγεται απ’ ευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Οι λήπτες υπηρεσιών υγείας, οι συγγενείς τους, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο μας, βασική αρχή λειτουργίας του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι αντιμετωπίζετε κάποια δυσλειτουργία κατά την παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό του Νοσοκομείου μας και ότι δεν διασφαλίζονται επαρκώς τα δικαιώματα σας, παρακαλείσθε όπως, πριν απευθυνθείτε στο Γραφείο μας, εξαντλήσετε κάθε εναλλακτική δυνατότητα μέσω της θεσμοθετημένης ιεραρχίας εντός της Υπηρεσίας (όπως λ.χ. Προϊστάμενος / Διευθυντής).

Εφόσον δεν έχετε ικανοποιηθεί, το Γραφείο μας βρίσκεται στη διάθεση σας για την παρέμβαση στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου με σκοπό την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την επίτευξη της  προσφορότερης λύσης στο πλαίσιο του δυνατού.

Η άμεση καταγραφή του προβλήματος που παρουσιάστηκε και η ενεργοποίηση των απαραίτητων  ρυθμίσεων θα εξασφαλίσει την αποφυγή επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Αποτελεί πρόθεση όλων των εργαζομένων κάθε βαθμίδας του Νοσοκομείου μας να συμβάλλουν στη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης υγειονομικής φροντίδας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάστασης της υγείας του λήπτη,
 • Η υιοθέτηση και εφαρμογή στο σύστημα υγείας των απαραίτητων αρχών σεβασμού της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των ασθενών καθώς και η διασφάλιση έγκαιρης παροχής και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ενδεικτικά σε συνεργασία με κάθε συναρμόδια υπηρεσία και φορέα:

 • Μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα τους κατά την λήψη υπηρεσιών υγείας.
 • Παρακολουθεί την εξυπηρέτηση των ασθενών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του και παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων τους.
 • Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία δικαιωμάτων.
 • Παρεμβαίνει στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
 • Συλλέγει και διεκπεραιώνει καταγγελίες, παραπόνα και θετικές εντυπώσεις.
 • Διευκολύνει την υποβολή αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας  Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική Αρχή.
 • Ενημερώνει το προσωπικό του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση την νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 • Υποβάλει προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
 • Με πρωτοβουλία του Γραφείου ενημερώνεται συστηματικά και περιοδικά η Διοίκηση, οι λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και οι αρμόδιες ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ταχ. Διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49

Ταχ. Κώδικας    : 546 42 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο/ Fax : 2313312634

E-mail                 : gyp@ippokratio.gr

Ωράριο Υποδοχής Κοινού: 7:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  Ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν το παράπονο – καταγγελία τους αυτοπροσώπως ή και μέσω εκπροσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου, καθώς επίσης με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gyp@ippokratio.gr και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σημειώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Περαιτέρω, υπάρχουν κυτία με την ένδειξη «ΚΥΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ» στα κάτωθι σημεία:

Οργανική Μονάδα Γ.Ν.Θ.  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ:
Κτίριο Α΄ – πρώην Αγίας Σοφίας (στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών)
Κτίριο Β΄- κεντρικό Διατηρητέο κτίριο (στην είσοδο επί της Εγνατίας)
Κτίριο Β΄- κεντρικό Διατηρητέο κτίριο (στην είσοδο επί της Κωνσταντινουπόλεως)
Κτίριο Γ΄- μπλε κτίριο (στην είσοδο μπροστά από τους ανελκυστήρες, απέναντι από το ΑΤΜ)
Κτίριο Δ΄- κόκκινο  Παιδιατρικών Κλινικών (στην είσοδο στους ανελκυστήρες δίπλα από τις σκάλες)
Κτίριο Ε΄- κτίριο Αιμοδοσίας (στην είσοδο δεξιά)
Κτίριο Φωκά- Αναπτυξιολογικό (στην είσοδο αριστερά)
Οργανική Μονάδα Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων:
Νέο Κτίριο (στα Εξωτερικά ιατρεία 1ος  όροφος)
Διατηρητέο (στην είσοδο της Κλινικής)
Κτίριο Διοίκησης

Το προσωπικό του Αυτοτελούς «Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας» είναι στη διάθεση σας προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής.

 

Ακολουθούν ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι (links)

ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έντυπο υποβολής παραπόνων/καταγγελιών

Έντυπο υποβολής θετικών εντυπώσεων (ευχαριστήρια επιστολή)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (European Patients’ Rights Day – ERPD), 18 Απριλίου 2016»