Νοσηλευτική Υπηρεσία


Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε πέντε(5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα ως ακολούθως:
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες του Πρώτου Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες του Δεύτερου Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Πρώτου Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Δεύτερου Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία.
5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα του Τομέα της Ψυχικής Υγείας, τα Διατομεακά Τμήματα και τη ΜΕΘ της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3485/Β/31.12.2012)

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης
και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

E-mail 1tomeas@ippokratio.gr
2ος Νοσηλευτικός Τομέας

E-mail
2tomeas@ippokratio.gr
3ος Νοσηλευτικός Τομέας

E-mail
3tomeas@ippokratio.gr
4ος Νοσηλευτικός Τομέας

E-mail
4tomeas@ippokratio.gr
5ος Νοσηλευτικός Τομέας

E-mail
5tomeas@ippokratio.gr
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-mail
nosyp@ippokratio.gr
1 Β΄Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Α΄Παθολογικό – ενδοκρινολογικό τμήμα Β΄Νευροχειρουργική Κλινική ΑΠΘ Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων Νοσηλευτική Υπηρεσία
2 Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Παιδογκολογικό Τμήμα Ορθοπαιδικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Γραφείο Εκπαίδευσης & Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων
3 Θέσεις Α΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Οφθαλμολογικό Τμήμα Ε΄Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ΟΚΑΝΑ
4 Δ΄Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Γ΄Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ ΩΡΛ Τμήμα Παιδοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
5 Β΄& Γ΄ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Ουρολογικό Τμήμα Αναισθησιολογικό Τμήμα Ψυχιατρικό τμήμα παίδων & εφήβων Ακτινολογικά
6 Στεφανιαία Μονάδα Α΄Νεογνολογική Κλινική και ΜΕΝΝ ΑΠΘ Β΄& Γ΄Μ/Γ Κλινική Χειρουργεία Α΄Κτιρίου Αιμοδοσία
7 Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ ΜΕΝΝ ΕΣΥ Αίθουσες τοκετών & Εμβρυομητρική Μονάδα Χειρουργεία Γ΄Κτιρίου Δερματολογικό Τμήμα
8 ΜΤΝ Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων Θέσεις Β΄& Γ΄Μ/Γ Κλινικών Κεντρική Αποστείρωση Νευρολογικό Τμήμα