18/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
18/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.. υπάριθμ..221/25.01.2023 Απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: 6Ο5Χ469067-Μ51) και της υπ’ αριθμ.: 612/30.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΣΝΠ469067-876)  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για «την προμήθεια  ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου, (CPV: 33168100-6), για τις ανάγκες της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. και 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. 182942 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Δευτέρα 20.03.2023 και ώρα  14.30 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  είδους, ήτοι 660,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ [23PROC012217477]

espd-request

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/5/2023