24/2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 24/2023

Για την ανάθεση  των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Νοσοκομείου και ΝΑΔΝΘ,

  1. για την συντήρηση ανελκυστήρων ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.709,68€ χωρίς ΦΠΑ και 17.000,00€ με ΦΠΑ 24% και
  2. για την συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιρίων ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και 10.000,00€ με ΦΠΑ 24% , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.774,20€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 27.000,00€ με ΦΠΑ 24%, (CPV:50711000-2).

 

 

23PROC012079129 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24_2023 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΦΥΛΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οικονομική Προσφορά 24_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/2/2024