9/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ME ΑΡΙΘΜ. 9/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (CPV: 48516000-8),

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 1.860,00 €.

9_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23PROC011989592

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/1/2024