ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 192/09-12-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (CPV: 50300000-8), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  192/09-12-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (CPV: 50300000-8), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 24.800,00€.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

      Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Πρόσκληση ΕΚΔ ΕΝΔ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΥ 1 ΕΤΟΣ_192-2022_22PROC011778253

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Οικονομική Προσφορά 192-2022

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023