ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 165/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE DIRECTORY, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός (1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη)

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (μοναδικός αριθμός:22PROC011768496) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελλο.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 165_2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ACTIVE DIRECTORY

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Active Directory

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

.

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/1/2023