154/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 79212000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.456 € ΜΕ ΦΠΑ.

154/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022) ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), CPV: 79212000-3, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 5.456,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

 

154_2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος Ορκωτοί 22PROC011571208

espd-request-v2

espd-request-v2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2596 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 154_2022 23AWRD011940153

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/11/2023