143/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 171533) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 352.416,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

22PROC011241458 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜ.143_2022

143_2022 ΕΕΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/9/2023

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.
February 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728