«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5075935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5075935

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810097

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 495.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Ψηφιακό φορητό ακτινοσκοπικό
2 Επιπέδια ιστοκινέτα
3 Κρυοστάτης
4 Αυτόματος μικροτόμος
5 Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού
6 Μικροσκόπιο αυτοπαρατήρησης
7 Μηχάνημα αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων
8 Αποκλειστικός κρυοστάτης με ανοσοφθορισμό
9 Βαθιά κατάψυξη

102_2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf