«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5071127

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810072

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 640.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 LASER ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ
2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
3 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΩΝ
5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
7 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
9 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
11 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
12 ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

71_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ.pdf