«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 2

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 2.150.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Αναισθησιολογικό μηχάνημα
2 Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών δυνατοτήτων
3 Νεογνικοί Αναπνευστήρες
4 Συσκευή NO (μονοξείδιου του αζώτου)
5 Χειρουργική τράπεζα γυναικολογική
6 Χειρουργική τράπεζα με μία αποσπώμενη επιφάνεια
7 Αναπνευστήρας παιδιατρικός
8 MRI αναισθησιολογικό για το τμήμα  μαγνητικού τομογράφου

3_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf