«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5069170 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Θέμα: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5069170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κωδ. ΟΠΣ: 5069170 Υποέργο 1

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2020ΕΠ00810053

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 3.790.000 € με το ΦΠΑ.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του ακόλουθου εξοπλισμού για το ΓΝΘ Ιπποκράτειο:

1 Κλίνες καρδιολογικής Μονάδας
2 Τηλεμετρία
3 Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικός 4D με διοισοφάγειο κεφαλή
4 Τομογραφία οπτικού νεύρου (OCT)
5 Οστική πυκνότητα
6 Σύστημα αγκίστρων για χειρουργικές επεμβάσεις στα Μ & Γ Χειρουργεία
7 Κεντρικός σταθμός με 8 μόνιτορ για τη ΜΕΘ Παίδων
8 Πλήρης Πύργος ΩΡΛ
9 Υπερηχοτομογράφος παίδων
10 Φορητό ακτινολογικό
11 Ουρολογικός υπέρηχος
12 Διπολική διαθερμία
13 Ακτινολογικός  υπερηχοτομογράφος 3D τεσσάρων κεφαλών
14 Γυναικολογικός Υπερηχοτομογράφος 3D
15 Θερμοκυκλοποιητής
16 Οδοντιατρική έδρα με ακτινολογικό και συνοδό εξοπλισμό
17 Laser Ndyag γυναικολογικό για τα Μ & Γ χειρουργεία
18 Χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ
19 Φορητοί αναπνευστήρες
20 Διπολικό σύστημα επεμβατικής υστεροσκόπησης
21 Ψηφιακό ακτινολογικό οροφής για το ΤΕΠ
22 Ψηφιακό ακτινοσκοπικό-ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο
23 Συσκευή καρδιοπνευμονικής υποστήριξης-cardiohelp (ecmo)
24 Laser οφθαλμολογικό YAG
25 Φορητός παιδιατρικός υπερηχοτομογράφος
26 Βαθιά κατάψυξη -80 (350lt)
27 Φορητός Υπερηχοτομογράφος νεογνών
28 Αντικατάσταση ενός συγκροτήματος μηχανημάτων στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα-κενού
29 Επιδαπέδιο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων για την κεντρική αποστείρωση
30 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης
31 Laser παραγωγής ακτινοβολίας μήκους κύματος 532/755/1064nm και 585/1064nm
32 Μηχάνημα pulsed dye – Nd Yag laser
33 Αυτόματος μικροτόμος
34 Ιστοκινέτα 120 δειγμάτων
35 Κρυοστάτης
36 Εργαστηριακό μικροσκόπιο φθορισμού με ψηφιακό σύστημα σύνθεσης πλακιδίων
37 Ηλεκτρομιογράφος με πρόκλητα δυναμικά
38 Βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος
39 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική
40 Ενδοσκοπικός πύργος για τη Δ’ Παθολογική

28_2021 ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf