120/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση), για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2, σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση),  για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2,  σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» κεφ. ΣΤ «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του Ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων (…….) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 157/04.09.2021, τ.Α΄), για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, για τρείς (3) μήνες με δυνατότητα  μονομερούς παράτασης για άλλους τρείς ( 3)  μήνες.

[2021-09-22] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 120 _2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 -scanned

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/10/2022