ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 98/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)» (CPV: 85146000-4)

21PROC009168544_98-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ_1 έτος_signed

98-2021_espd-request-v2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 98-2021_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (μεταφορά αίματος και βιολογικών δειγμάτων)» (CPV: 85146000-4), για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και 142.848,00€ με ΦΠΑ [57.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 71.424,00€ με ΦΠΑ/ έτος] για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 136729 και αριθ. διακ. 98/2021.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Πέπμτη 23-9-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/5/2022