ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθμ. Διακήρυξης 71/2021) με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ» ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 640.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5071127, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810072.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 134934

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30-8-2021.

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 1-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 5-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή. 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312229 (Κωτούλα Αθηνά). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

16. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 71_2021 ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ_signed

7. espd-request-v2-3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

11. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ20210408

Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής

ΠροσφοράςMAIL APO ESIDIS

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/9/2023