104/2021 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

espd-request-v2(2) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

espd-request-v2-6 ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 104_2021

 

 

 

 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%), για το πρώτο έτος και 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.560,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  16-09-2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ πρωινή (υπεύθυνη υπάλληλος κα.Αργύρη Μαρία, τηλ. 2313312284)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ