ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 85/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 48.000 BTU ΣΤΟ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ WORD

21PROC009135859_85-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ COMPUTER ROOM 85 2021

espd-request-v2-3

espd-request-v2(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 85-2021

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για: α) την προμήθεια του είδους, δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 48.000 BTU στο Computer Room του Τμήματος Πληροφορικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.200€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.448,00€ με ΦΠΑ και β) την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00 χωρίς Φ.Π.Α, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 620,00  με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 7.068,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  14.09.2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  «Ανακοινώσεις/διαγωνισμοί»). Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313- 312284 (αρμόδια υπάλληλος  Ε. Παπαδοπούλου).

              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/9/2022