ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ [CPV: 79993100-2]

21PROC008140580_20-2021_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ _ΜΕ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-20-2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ανάδειξη αναδόχων για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ [CPV: 79993100-2] για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00€ με ΦΠΑ [40.000,00€ με ΦΠΑ/έτος] με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 106347 και αριθ. διακ. 20/2021

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8-3-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/12/2021