ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ [CPV: 79993100-2]

21PROC008139945_19-2021_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ _ΜΕ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-19-2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ανάδειξη αναδόχων για την ανάθεση λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο [CPV: 79993100-2] για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.320,00€ με ΦΠΑ [42.160,00€ με ΦΠΑ/έτος] με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 106283 και αριθ. διακ. 19/2021

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8-3-2021 και ώρα 18:00 μ.μ

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/12/2021