2/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιό του κατά την 4η/29-10-2020 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6Α1Κ469067-ΣΝ9) συνεδρίασή του

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Επαναληπτικό Ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.305.000 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας “SIEMENS” ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27 ΑΥΓ 12 (ΦΕΚ Τ.Α’164/27-8-12),

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 16-2-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2_2021_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

espd-request-v2-2_signed

15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_signed

15. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΙΚΗΤΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ