ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ Ε.Π. “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014/2020” (ΚΩΔ ΟΠΣ 5031668)

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ