ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  57/2020

        Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  υπ’αριθμ. 1089/25-06-2020 [ΑΔΑ: 6728469067-Φ59] του Διοικητή του Νοσοκομείου και της υπ’ αριθ. 3073/24-07-2020 [ΑΔΑ: ΩΓ0Λ469067-3Ξ3] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ύψους 8.000,00€ στον ΚΑΕ7131.

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ   Ε  Ι

 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (CPV:33141620-2)» για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451,61€ χωρίς ΦΠΑ (8.000,00€ με ΦΠΑ 24%), ένα (1) για το Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.241,94€ χωρίς ΦΠΑ (6.500,00€ με ΦΠΑ 24%)  και ένα (1) για το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.209,68€ χωρίς ΦΠΑ (1.500,00€ με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  31-08-2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00΄ πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

57-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧ.(2) ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ_20PROC007190827

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

57-2020Πίνακες Συμμόρφωσης 57-2020

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/4/2021