108/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ NGS, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 9η /19-6-2019 συνεδρίασή του (θέμα 52ο) και την υπ’ αριθ. 3026/21-8-2019 (ΑΔΑ:Ω7ΕΗ469067-ΟΑΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ME ΜΕΘΟΔΟ NGS», με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00 μ.μ. και η αποσφράγισή τους θα διενεργηθεί στις 11  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις  9:30΄ π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ NGS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ _signed