114/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 13η/18.09.2019 (Θέμα 39ο) συνεδρίασή του

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (CPV:79212000-3) (Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2019 και του ελέγχου της απογραφής λήξεως της χρήσης 2019), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.725,81€ χωρίς ΦΠΑ και 7.100,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 03.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30.09.2019 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

ΤΕΥΔ 114_2019

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ 114_2019-ΚΗΜΔΗΣ