ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΜΕΘ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΤΗΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΜΕΘ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΤΗΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.920,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 74.300,80 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 11-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 10-06-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.