ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 115/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 336.538 € με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 12-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 19-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.