ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (CPV 38434500-1)»,ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ΕΤΟΥΣ 2014, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ (ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 405.363,44€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24 % ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 326.906.00€ , ΦΠΑ : 78.457,44€) ΚΑΙ 810.726,88 €, ΜΕ ΦΠΑ 24 %, ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 653.812,00€ , ΦΠΑ : 156.914,88€) .

2018-7-13 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣdoc_signed