ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6Ω58469067-ΗΧΓ_ΑΠΟΦΑΣΗ 641-7-6-2018_ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/28-2-2018 (θέμα 74ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΣ2Λ469067-05Ζ) πρόκειται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροφοδοτικών Η/Υ, καρτών γραφικών Ακαι Β, USB Flash και καλωδίων, αξίας 5.650,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στους  πίνακες.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μέχρι τις 11-5-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ. Κυρίτση Τριαντ., τηλ. 2313312232).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  στις 14-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/9/2018