1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

22359-30-4-2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ _ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

22359-26-4-2018_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (CPV: 79417000-0) όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ. αρ. 22359/26-4-2018 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 16 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληρ.: Τ. Κυρίτση, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2313 312232.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/8/2018