ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πινάκων απορριπτέων (κωδικοί θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 & 106) της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106