ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και
εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
.
.