76.1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΣΥΝΤΗΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 76.1/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 195938) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής], που περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ) για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.196,77€ χωρίς ΦΠΑ και 115.564,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19-06-2023 ΩΡΑ:09:00 π.μ.

23PROC012846000 76.1 ΕΠΑΝΑΛ.ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡ.ΣΥΝΤΗΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΕΕΣ 76.1

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ICDO APOLLO

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ COMPASS 3Π ΑΒΕΤΕ.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER-VMWARE-NETAPP SPACE HELLAS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/6/2024