76/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 76/2023

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 195749) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των «Υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου»[CPV: 72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής], που περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ) για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 93.196,77€ χωρίς ΦΠΑ και 115.564,00€ με ΦΠΑ 24%.

76-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡ_ΠΛΗΡΟΦ_ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_SIGNED

ΕΕΕΣ (1)SIGNED

 

 

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/6/2024

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031