11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12744/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΟΡΟΡ1Ο-ΠΕ9) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (cpv: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί), στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00€) με Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17-03-2023
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19-04-2023 και
ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ, 24-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ, 25-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 184558
Η παρούσα σύμβαση είναι μέρος του έργου «Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό MIS: 5012828, και ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11-2023_69Ω2ΟΡ1Ο-2ΜΓ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/3/2024