ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3), ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 33.480,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

23PROC012291409 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/4/2023