26/2023 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχων για  «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 102.740,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (51.370,00€/έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 127.397,60€ (63.698,80€/έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στον εν λόγω διαγωνισμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 1  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (CPV: 45259000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 42.740,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 52.997,60€, (21.370,00€/Έτος χωρίς ΦΠΑ, 26.498,80€ / Έτος με ΦΠΑ 24%).

 2 :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης  60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 74.400,00€, (30.000,00€/Έτος χωρίς ΦΠΑ, 37.200,00€ / Έτος με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 185742 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα  18.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 24.03.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Αργύρη  Μαρία), email: prom1@ippokratio.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1file

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2file

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3file

26_2023 ΕΕΕΣ (1) signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤ.ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/3/2024