Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 1-10

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 1-10

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 11-20

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 21-30

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 31-37

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 38-48

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

5. ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»_ 20DIAB000008490

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2020_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ιατρικές προμήθειες», για ένα έτος, όπως αυτές υποβλήθησαν µε το υπ. αριθμ. 6408/6-2-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ (Δηλαδή από 28-2-2020), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

                Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000008490 στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/7/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ» όπως αυτές υποβλήθησαν µε τo με αριθμό πρωτ.: 50807/16-10-2019 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 µέχρι την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

            Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Διανομής και Παρασκευής Φαγητού (CPV 553220000-3) όπως αυτές υποβλήθησαν εκ νέου, µε το από 12.12.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 62361/12.12.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 µέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

[2019-12-12] Τεχ. Προδ. ΕΣΤΙΑΣΗ 22τραπ 3μαγ 2βοηθ (μετά τη 1η διαβούλευση) [2019-12-13] 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΕΣΤΙΑΣΗ 22τραπ 3 μαγ 2βοηθ