Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ οπως κατατέθηκαν απο Επιτροπή

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/9/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/9/2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ οπως κατατέθηκαν απο Επιτροπή

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/8/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΓΑΖΑ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/5/2019

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV 39833000-0, 39831000-0, 39713000-0).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/11/2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ “ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛ. ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/12/2018