Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ” ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

2. ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1,12,14,18,22,26,33,37,38,39,40,41,42,44

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5,3,4,30,10,24,27,2,43

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 11,19, 23,8,9,34,47,48

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21,17,28,29,16,20,13,32,36,31,6

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 45,46,15,25,35,7

Πρώτη Διαβούλευση για την «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (48 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 1,12,141822,26,33,37,38,39,40,41,42,44)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 5,3,4,30,10,24,27,2,43)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 11,19,23,8,9,34,47,48)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 21,17,28,29,16,20,13,32,36,31,6)

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μηχανήματα 45,46,15,25,35,7)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1,12,14,18,22,26,33,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5,3,4,30,10,24,27,2,43

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 11,19, 23,8,9,34,47,48

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21,17,28,29,16,20,13,32,36,31,6

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 45,46,15,25,35,7