Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

2η Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  μιας κυτταροφυγόκεντρου και των απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία αυτής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.461,80€ με ΦΠΑ 24% (10.000 χωρίς Φ.Π.Α. η εκτιμώμενη αξία της φυγόκεντρου και 5.695,00 η αξία των αναλωσίμων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές υποβλήθηκαν εκ νέου µε το αριθμ. πρωτ.: 10101/06.03.2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από 14.03.2023 έως και  17.03.2023 . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µμέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, μοναδικός αριθμός διαβούλευσης : 23DIAB000026036, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ (1) SIGNED

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 23DIAB000026036

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/3/2023

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο για ένα έτος, , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση υπηρεσιών δύο (2) ηλεκτρολόγων σε εργολάβο για ένα έτος, ( CPV 71314100-3 – Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 5453/03.02.2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από 15.02.2023 έως 02.03.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό  23DIAB000025842 και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών (πληρ.Παπαδοπούλου Ευθυμία, τηλ.2313312284).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1)SIGNED

23DIAB000025842 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/3/2023

Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου, για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.461,80€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια   μιας κυτταροφυγόκεντρου και των απαιτούμενων αναλωσίμων για τη λειτουργία αυτής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.461,80€ με ΦΠΑ 24% (10.000 χωρίς Φ.Π.Α. η εκτιμώμενη αξία της φυγόκεντρου και 5.695,00η αξία των αναλωσίμων), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε τα με αριθμ. πρωτ.: 2723/18.01.2023 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από 15.02.2023 έως 02.03.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό  23DIAB000025841, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών (πληρ.Παπαδοπούλου Ευθυμία, τηλ.2313312284)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ (1)SIGNED

23DIAB000025841 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ    

ΣΧΟΛΙΟ 1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ MENARINI ΔΙΑΓΩΝΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/3/2023

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 63505/30-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από 03.01.2023 έως 07.01.2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, με μοναδικό αριθμό: 23DIAB000025657.         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2η [23DIAB000025657 ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η διαβούλευση για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης (1)signed

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/1/2023

Δεύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (CPV: 45259000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 21.370,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 26.498,80€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια   της 2ης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού» ((CPV:45259000-7), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 63505/30-12-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από 03.01.2023 έως 07.01.2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό: 23DIAB000025656.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για 2η διαβούλευση Συντήρηση κεντρικών συστημάτων κλιματισμού (1)signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ [23DIAB000025656 ]

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/1/2023

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, FULL HIGH DEFINITION, με αισθητήριο εικόνας CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας, για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών, για τη προμήθεια  ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου: FULL HIGH DEFINITIONΜΕ αισθητήριο εικόνας CMOS  SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 61942/20.12.2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του  διαγωνισμού.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από 29.12.2022 έως 13.01.2023, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ., με μοναδικό αριθμό (22DIAB000025641).

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 22DIAB000025641}

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ signed

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/1/2023

Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) επιτραπέζιων και δύο (2)συστημάτων οροφής, καθαρισμού του εργαστηριακού περιβάλλοντος από πτητικές οργανικές ενώσεις και ιούς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  δύο (2) επιτραπέζιων και δύο (2) συστημάτων οροφής, καθαρισμού του εργαστηριακού περιβάλλοντος από πτητικές οργανικές ενώσεις και ιούς προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε τα με αριθμ. πρωτ.: 59207/07.12.2022 έγγραφο του Διευθυντή του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι από 14.12.2022 έως 28.12.2022, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και έλαβε κωδικό  22DIAB000025566, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ     

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/2/2023

∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8), συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6) και απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV 90921000-9) των χώρων του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας (ΝΑΔΝΘ), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.272.575,51€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διενέργεια δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας (CPV 90911200-8), συντήρησης πρασίνου (CPV 77310000-6) και απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV 90921000-9) των χώρων του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας (ΝΑΔΝΘ), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 56723/23-11-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γραφ. Προμηθειών.

Η διάρκεια της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης είναι από 30-11-2022 ως 04-12-2022.

 

22DIAB000025501 30112022

Πρόσκληση για 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και απεντόμωσης (1)signed

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/12/2023