Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ οπως κατατέθηκαν απο Επιτροπή

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/9/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/9/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/7/2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ οπως κατατέθηκαν απο Επιτροπή

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/8/2018

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

22359-30-4-2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ _ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

22359-26-4-2018_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (CPV: 79417000-0) όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ. αρ. 22359/26-4-2018 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 16 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Πληρ.: Τ. Κυρίτση, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2313 312232.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/8/2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/8/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΓΑΖΑ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/5/2019

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τεχνικές προδιαγραφές ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/7/2018