Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

Ανάρτηση Σχολίων 2ης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών καθαριότητας του Νοσοκομείου

[2019-10-04] Σχόλια 2ης Διαβούλευσης

∆ιενέργεια 2ης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8), όπως αυτές υποβλήθηκαν εκ νέου, µε το από 24.09.2019 πρακτικό της επιτροπής  σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 46108/24.09.2019), λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κατατέθηκαν στη 1ης Δημόσια Διαβούλευση, όπως αναφέρεται στο από 24.09.2019 έγγραφο της ίδιας επιτροπής, με θέμα «Παροχή Διευκρινήσεων επί των σχολίων της 1ης διαβούλευσης με κωδικό 19DIAB000005879 για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας» (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 46106/24.09.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι το Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

[2019-09-24] TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 99 ATOMA μετα την 1η Διαβουλευση

[2019-09-17] Διαβίβαση απ. 1ης Διαβούλευσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8) όπως αυτές υποβλήθησαν µε το από 29.07.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 37504/29.07.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 µέχρι την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

[2019-07-29] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 99 ατομα

[2019-09-13] Αποτελέσματα 1ης Διαβουλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

02.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΣΧΟΛΙΑ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

01. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ Α΄ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

01. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/12/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΕΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

01.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ