Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/7/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ NGS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων  για τυποποίηση HLA, σε υψηλή ανάλυση, με τη μέθοδο NGS, με ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) αναλυτή τεχνολογίας NGS, ως συνοδό εξοπλισμό όπως αυτές υποβλήθησαν µε το υπ. αριθμ. 49058/21.9.2018 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου µέχρι το Σάββατο  13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

            Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΓΑΖΑ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/5/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛ. ΕΜΠΕΔΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/12/2018

ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΠ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ

Τεχνικές Προδιαγραφές Monitor ΜΕΘ

Τεχνικές προδιαγραφές αναπνευστήρων doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘpdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣpdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ