Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141114-2) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 338.230,72€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά(χαμηλότερη τιμή)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

               Τη διενέργεια δεύτερης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» (CPV: 33141114-2) για ένα (1) έτος, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 29712/10-06-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

               Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

               Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

               Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

               Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Πρόσκληση για 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (1)signed

ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ μετά την 1η Διαβούλευση ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 2022 _22DIAB000024617

 

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 29/6/2023

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.600,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

Διενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79212200-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.600,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

 

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ για ΥΠΗΡ ΕΣΩΤ ΔΙΑΧ ΕΛΕΓΧΟΥ signed + KHMDHS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΚΓΤΗΣ 20.05.2022

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/5/2023

«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ» (CPV: 72253200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για δύο (2) έτη , προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 62.903,22€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 78.000,00€ με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΥΠΗΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡ & ΣΥΝΤΗΡ . (1)S signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ ΥΠΟΛ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/5/2023

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33122000-1) ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33731110-7)» για ένα (1) έτος

∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33122000-1) ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33731110-7)» για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 101.540,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 121.729,60€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (1) signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 22DIAB000024291

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/4/2023

∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV: 33698100-0) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» (CPV: 33698100-0) με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 16212/04-04-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

            Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.   

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Πρόσκληση για 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤ ΓΝΘΙ & ΝΑΔΝΘ (1)signed

ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΑΝΤΙΔΡ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤ ΓΝΘΙ & ΝΑΔΝΘ _22DIAB000024279

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/4/2023

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV: 33696200-7)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV: 33696200-7) με συνοδό εξοπλισμό, όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 5258/02-02-2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

            Η διάρκεια της 2ης διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Πρόσκληση για 2η Διαβούλευση ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (1)signed

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/4/2023

Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση, συνοδού εξοπλισμού (CPV 33694000-1), για τις ανάγκες του Κυτταρολογικού και Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για ένα έτος

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διενέργεια δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων-αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση, ενός συστήματος αυτοματοποιημένης επίστρωσης κυττάρων σε LBC για γυναικολογικά και μη γυναικολογικά επιχρίσματα, ενός συστήματος ανοσοστοχημείας και insitu υβριδισμού, μιας ιστοκινέτας κλειστού τύπου ταχείας επεξεργασίας, μίας συσκευής αυτόματης εγγραφής κασετών βιοψίας και δύο συσκευών αυτόματης εγγραφής αντικειμενοφόρων πλακών, ως συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Κυτταρολογικού και του  Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, όπως αυτές υποβλήθηκαν εκ νέου µε το αριθμ. πρωτ13485/18.03.2022 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ, από Δευτέρα 28.03.2022 έως και Πέμπτη 31.03.2021( 22DIAB000024191).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΤ ΠΑΘΟΛΟΓ

2η Διαβουλευση ΤΕΧΝ ΠΑΘΑ ΚΥΤΑΡ signed

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 4/5/2022

«∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Διενέργεια 1ης Διαβούλευσης Τεχν.Προδιαγραφών Υπηρεσιών Πλύσεως και Σιδερωτηρίου Ιματισμού signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

(CPV: 98315000-4), για ένα (1) έτος , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.531,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 248.658,44€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατάθεση σχολίων μέχρι τις 06/04/2022.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/4/2023