Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΣΧΟΛΙΑ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣdoc

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/6/2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΕΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

01.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων με κυτταρομετρία ροής»

ΣΧΟΛΙΑ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

τεχνικες προδιαγραφες – εξοπλισμος μεταγγισης-

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115200-1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/7/2019