Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια 2ης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Διανομής και Παρασκευής Φαγητού (CPV 553220000-3) όπως αυτές υποβλήθησαν εκ νέου, µε το από 12.12.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 62361/12.12.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 µέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

[2019-12-12] Τεχ. Προδ. ΕΣΤΙΑΣΗ 22τραπ 3μαγ 2βοηθ (μετά τη 1η διαβούλευση) [2019-12-13] 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΕΣΤΙΑΣΗ 22τραπ 3 μαγ 2βοηθ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Θέµα: « ∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Διανομής και Παρασκευής Φαγητού (CPV 553220000-3)»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Διανομής και Παρασκευής Φαγητού (CPV 553220000-3) όπως αυτές υποβλήθησαν µε το από 12.11.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 56390/13.11.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 µέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

[2019-11-12] Τεχ. Προδ. ΕΣΤΙΑΣΗ 22τραπ 3μαγ 2βοηθ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ”

5. ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

«∆ιενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια Δεύτερης ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4) όπως αυτές υποβλήθησαν µε τo υπ. αριθμ. πρωτ.: 50602/15-10-2019 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 µέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 22:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

02. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ-ΌΠΩΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ Α ΔΙΑΒΟΥΛ. pdf

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2020

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

            Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ» όπως αυτές υποβλήθησαν µε τo με αριθμό πρωτ.: 50807/16-10-2019 έγγραφo της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

            Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 µέχρι και τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

            Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

            Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/10/2020