Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (3.10.2017)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2017 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ 202-203-204

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΟΧ2-2017

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

Προσωρινά Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2017

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ201-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ201-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Κατάταξης

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Προσωρινά Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2017

ΣΟΧ1-2017-ΚΩΔ101-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ1-2017-ΚΩΔ101-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ1-2017-ΚΩΔ102-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ1-2017-ΚΩΔ102-Πίνακας Κατάταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται
στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης-
σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
(άρθρα:21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1)

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης
του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
(άρθρα:21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)
.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (3)

7ΔΔΦ469067-ΚΥΨ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 36885.22.8.2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (2)

64ΚΜ469067-4ΙΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΘ 36421

Ψ7ΞΕ469067-3ΧΨ(1)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)