Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΘΕΣΗ Ε.Β΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και
εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
.
.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ “Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛ. ΤΜ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1-2017 ΚΑΙ ΣΟΧ2-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΣΟΧ1-2017 ΚΑΙ ΣΟΧ2-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (3.10.2017)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (2)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2017 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ 202-203-204

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΟΧ2-2017

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Κατάταξης κατόπιν δημόσιας κλήρωσης

Προσωρινά Αποτελέσματα ΣΟΧ2/2017

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ201-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ201-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ202-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ203-Πίνακας Κατάταξης

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Απορριπτέων

ΣΟΧ2-2017-ΚΩΔ204-Πίνακας Κατάταξης

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης