Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την 04/04/2018 σε συνέχεια της υπ’αριθμ.17869/02-04-2018 Ανακοίνωσης δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104,  105 και 106 της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ σοχ1-2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πινάκων απορριπτέων (κωδικοί θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 & 106) της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Π.

12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΘΕΣΗ Ε.Β΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και
εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του ενοποιημένου π.
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
.
.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ “Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛ. ΤΜ