Προκηρύξεις θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Με αριθμ. πρωτ. 54935/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

Ω4Ι9469067-ΙΙ0 ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 54935 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54936/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ) του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΘΩΒ469067-Ι5Θ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝ. ΜΕΤΑΜΟΣΧ. 54936 18.10.18

Με αριθμ. πρωτ. 54937/18.10.2018 απόφαση προκήρυξη του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με την οποία προκηρύχθηκε μια θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Νοσοκομείου μας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. :

6ΒΝ5469067-Ι1Υ ΜΙΑ ΘΕΣΗ Ε.Β΄ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 54937 18.10.18

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6Θ64469067-ΞΓ9-1 ΕΒ΄ ΑΙΜΑΤ. Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠ. Ή ΠΑΘΟΛ. Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡ. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣ.ΙΣΤΟΣΥΜΒ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

6Θ64469067-ΞΓ9-1 ΘΕΣΗ ΕΒ ΑΙΜΑΤ. Ή ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘ. Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡ. Η΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 104, 105 και 106, και αναμορφωμένοι πινάκες απορριπτέων για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 και 106, της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ) κατόπιν υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στο ΑΣΕΠ.

Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 104, 105 και 106, και αναμορφωμένοι πινάκες απορριπτέων για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104, 105 και 106, της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ) κατόπιν υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στο ΑΣΕΠ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1-2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με  ειδικό ιατρό Χειρουργικής με γνωστικό αντικείμενο την μεταμόσχευση  συμπαγών οργάνων και χειρουργική ήπατος-πάγκρεος και χοληφόρων, με  καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες  στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης  “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6ΡΤ5469067-ΚΦ4

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας, ήτοι και την 22-05-2018 θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

  1. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  2. ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018
  3. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών
  4. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ
  5. Πίνακας 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΔΟΥ-ΕΣΥ (τελ.ενημ.: 25/2/2020)
  6. Πίνακας 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
  7. Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΒ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

6Ε5Μ469067-ΒΟΑ 1 ΘΕΣΗ Ε. Β΄ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων όπως διαμορφώθηκαν κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε την 04/04/2018 σε συνέχεια της υπ’αριθμ.17869/02-04-2018 Ανακοίνωσης δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων, για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 103, 104,  105 και 106 της υπ’αριθμ.59781/19-12-2017 Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2018 (ΑΔΑ:71Ψ4469067-ΩΕΩ), για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017) .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1-2018 – ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ