Προκηρύξεις θέσεων

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20221031.pdf

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4+1 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4+1 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΔ5Ο469067-ΥΘ7).pdf

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας, ήτοι και την 22-05-2018 θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

  1. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  2. ΦΕΚ 1736/Β/6-5-2020
  3. ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018
  4. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών
  5. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ
  6. Πίνακας 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΔΟΥ-ΕΣΥ-3  (13/9/2022)
  7. Πίνακας 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ-6  (27/4/2022)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (9ΛΧΗ469067-0ΘΥ).pdf

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – [2021.09.15] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΨΖ13469067-ΓΞΖ)

[2021.09.15] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (2η ορθη)_signed (ΨΖ13469067-ΓΞΖ).pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ν.Ε.Λ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΛ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΩΔΩ5469067-7ΥΚ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

65ΕΨ469067-Σ5Ο 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.pdf