Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 36/2021 σ.α.107572

36_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΝΕΑ _1__signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34/2021

[2021-03-11] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_2021 ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_signed

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

16-2-2021_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

 

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5156/4-2-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 18-2-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/4/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

15-2-2021_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΡΕΑΣ-ΚΥΜΙΝΟ-ΡΙΓΑΝΗ)

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5629/8-2-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής όπως αυτά αναφέρονται στην συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου/κιλού, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 19-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/4/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ [CPV: 79993100-2]

21PROC008140580_20-2021_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ _ΜΕ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-20-2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ανάδειξη αναδόχων για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ [CPV: 79993100-2] για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00€ με ΦΠΑ [40.000,00€ με ΦΠΑ/έτος] με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 106347 και αριθ. διακ. 20/2021

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8-3-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/12/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ [CPV: 79993100-2]

21PROC008139945_19-2021_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ _ΜΕ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-19-2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για ανάδειξη αναδόχων για την ανάθεση λειτουργίας των ατμολεβητών σε εργολάβο [CPV: 79993100-2] για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 84.320,00€ με ΦΠΑ [42.160,00€ με ΦΠΑ/έτος] με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 106283 και αριθ. διακ. 19/2021

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8-3-2021 και ώρα 18:00 μ.μ

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/12/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

4-2-2021_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3741/27-1-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών χαμηλής πρωτεϊνης όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 12-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/3/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ [PACS]

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΛΔ. ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/14-1-2021 συνεδρίασή του θέμα εκτ. 2ο [ΑΔΑ: 6716469067-3ΩΛ] πρόκειται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την ανάθεση σε ανάδοχο εταιρεία της συντήρησης-υποστήριξης του συστήματος αποθήκευσης εικόνων (PACS), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00€, με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους (5.000,00€ με ΦΠΑ/έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση του συγκεκριμένου συστήματος PACS (DCM4CHEE), να το έχουν εγκαταστήσει και να το υποστηρίζουν σε τουλάχιστον δύο Νοσοκομεία.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μέχρι τις 29-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ. Κυρίτση Τριαντ., τηλ. 2313312232) Η Τιμή της υπηρεσίας να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  στις 1-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/6/2021