Διαγωνισμοί – Προμήθειες

5/2023 Διαπραγμάτευση με την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ» (CPV 48516000-8 )

23PROC011981547 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/3/2023

3/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  3/10-01-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  (CPV: 48180000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 18-01-2023  ημέρα

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

23PROC011966230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_3_2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/1/2024

140/2022 προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση αναλυτή ως συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33696200-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης για ένα (1) έτος 92.242,00€ με ΦΠΑ 6%, η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 184.484,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  140/2022

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 12ο) [ΑΔΑ: 6ΒΩΨ469067-ΕΞΝ] και της υπ’ αριθ. 5915/23-12-2022 [ΑΔΑ: 6ΜΧΩ469067-0ΤΑ] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 172001, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 12ο) [ΑΔΑ: 6ΒΩΨ469067-ΕΞΝ], για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση αναλυτή ως συνοδού εξοπλισμού» (CPV: 33696200-7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης για ένα (1) έτος 92.242,00€ με ΦΠΑ 6%, η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 184.484,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 23-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022_22PROC011925780

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022 (1) SIGNED

ΕΕΕΣ ΑΝΤΙΔΡ ΑΝΟΣΟΛ ΕΞΕΤ για ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 140-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 140-2022        

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023

Διακήρυξη 106/2022

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  106/2022 

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 26η/03-11-2022 (θέμα 25ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6ΗΚ4469067-ΓΧΘ) και της υπ’ αριθ. 5786/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΚ0469067-Κ7Υ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ποικίλου Εξοπλισμού Πληροφορικής (CPV 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.661,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται στις 174.420,00 ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 27-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

espd-request-v2 zip

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 106_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 106_2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106-2022 signed 22PROC011869627

 

 

155/2022 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Δικτυακού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CPV 30200000-1)»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  155/2022

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα 49ο) [ΑΔΑ: 6ΗΚ4469067-ΓΧΘ] και της υπ’ αριθ. 5657/12-12-2022 [ΑΔΑ: ΩΖΨΜ469067-71Δ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Δικτυακού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CPV 30200000-1)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.790,32 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 289.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 01-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓ 155-2022_22PROC011851356

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 155-2022

ΕΕΕΣ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 155-2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 155-2022

ΕΕΕΣ ΔΙΚΤ ΕΞΟΠΛ Κ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 155-2022

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/12/2024

199/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας θα προβεί σε Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 179851) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (CPV: 72253200-5), σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 2541/14-12-2022 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου μας [ΑΔΑ:ΨΞΨΗ469067-ΨΗΨ], με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανανέωση των συμβάσεων συντήρησης κεντρικών πληροφοριακών εφαρμογών του Νοσοκομείου, με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. β, υποπερ. ββ) και γγ), για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 88.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (44.455,00€ ανά έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 110.248,40€ (55.124,20€ ανά έτος).

 

 

 

22PROC011837917 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 199_2022 1

22PROC011837917 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 199_2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ επεκτάσεις των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων «MediLab_LIS» & «e-AIMA»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ λογισμικού “e-AIMA”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDILAB L.I.M.S

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/12/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 194/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.483,67€ απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 10.483,67 ευρώ απαλλασσόμενη από Φ.Π.Α.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (μοναδικός αριθμός:22PROC011801038 2022-12-13) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 16η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 μ.μ.στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελλο.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Μαρία Τζήμα.

file (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/12/2023

Διακήρυξη 190/2022 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ιατρού Εργασίας» (CPV 79417000-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  190/2022

      Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2458/05-12-2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΣΘΞ469067-ΓΒΛ), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0], και της υπ’ αριθ. πρωτ. 5546/05-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΖΒ469067-ΞΜΓ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Νοσοκομείου [CPV 79417000-0] για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, 62.902,00€ απαλλασσόμενη από Φ.Π.Α. (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 31.451,00€ απαλλασσόμενη από Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  29-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 espd-request-v2(1)

espd-request-v2(1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 190_2022 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝ 1 έτος ΚΗΜΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

φύλλο συμμόρφωσης

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/12/2023