Διαγωνισμοί – Προμήθειες

23/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/23-03-2023 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 24ο) [ΑΔΑ: 67ΟΚ469067-ΚΗΜ] και της υπ’ αριθ. 580/26-01-2023 [ΑΔΑ: 9ΞΨΑ469067-9ΩΓ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση ενοποιημένου βιοχημικού και ανοσολογικού εξοπλισμού (CPV: 38434500-1)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 944.808,70€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.171.562,79€ για ένα (1) έτος και 1.889.617,40€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 2.343.125,58€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 14-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡ ΒΙΟΧ ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ_23-2023_23PROC012500797

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23 (1) SIGNED

ΕΕΕΣ-espd-request-v2_2023-23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Oικονομική Προσφορά

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΧ & ΑΝΟΣΟΛ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 23-2023     

ΑΠΟΦ ΤΡΟΠ ΔΙΑΚ Κ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ_6ΕΦΓ469067-Ψ3Σ

Ανακοίνωση ΤΡΟΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΜΕΤΑΘ ΗΜΕΡΟΜ_23PROC012666460

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/4/2025

59/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αριθμός  59/2023

 

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 190075) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 243.042,94€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

23PROC012498452 59-2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

espd-request-v2

espd-request-v2

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/4/2024

58/2023 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  58/2023

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 191140

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 02-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (κα Μαρία Τζήμα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

espd-request-v2 (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58_2023 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ 1 ΣΥΝ 1 έτος (1)SIGNED

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/4/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 21/2023 για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 10.540,00€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 21/2023 στην εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ (CPV 90524400-0), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 10.540,00€, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος κα Μ. Τζήμα.

Πρέπει να κατατεθεί έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 19η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ.στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

21_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11_04_2023 signed

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 54/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ (CPV 42931100-2), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.461,80€ € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια μιας κυτταροφυγόκεντρου (CPV 42931100-2 – Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα), με τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία της  για το Κυτταρολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.695,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 19.461,80 με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 18η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ειδών (κυτταροφυγόκεντρος και αναλώσιμα.)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών προσφορών την ημέρα αποσφράγισής τους έως και την επομένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54-2023 ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 23DIAB000026036

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 54-2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/6/2023

48/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  48/2023

Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μόνιτορ μεταφοράς, οκτώ (8) Οξυμέτρων, δύο (2) Καροτσιών ανάνηψης, τεσσάρων (4) Επιτοιχίων αναρροφήσεων και δύο (2) Τροχηλάτων νοσηλείας, για την ανάπτυξη δύο κλινών ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.870,97 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 11.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών, ήτοι 177,42€ (για το σύνολο των ειδών).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 189328

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 03-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 05-05-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΡΙΥ469067-Β0Π

48_2023 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

48_2023 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 14_2020 23PROC012428161

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 14_2020 ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ SIGNED

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/5/2024

53/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  53/30-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (CPV 90921000-9), ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 8.060,00€

23PROV012404396 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/4/2024

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12744/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΟΡΟΡ1Ο-ΠΕ9) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (cpv: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί), στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00€) με Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17-03-2023
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19-04-2023 και
ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ, 24-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ, 25-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 184558
Η παρούσα σύμβαση είναι μέρος του έργου «Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό MIS: 5012828, και ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11-2023_69Ω2ΟΡ1Ο-2ΜΓ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/3/2024