Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ-2020

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας, σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 2043/15-1-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, καθώς και της από 14-1-2020 ιατρικής γνωμάτευσης ιατρού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους:

Ασπράδι αυγού 250ml [100τμχ] 1€/τμχ για τρεις μήνες

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν , να υποβάλλουν προσφορά στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 24-1-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/3/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 129/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

20PROC006158277_129-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΕΥΔ_129-2019

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-1-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 24-1-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/6/2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ” ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Χρωματισμοί για το Αιμοδυναμικό  Εργαστήριο» του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της Απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 19η/5-12-2019 Συνεδρίασή του (θέμα 75ο), αποφάσισε μεταξύ άλλων

Τ Η Ν   Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η

 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Χρωματισμοί για το Αιμοδυναμικό  Εργαστήριο» του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά) με αριθμό Διακήρυξης 98/2019.

Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔ2Θ469067-ΘΛΠ).

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Υπεύθυνου Ασφαλείας πληροφοριών και Δικτύων

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΥΠΕΥΘ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1544/31-12-2019 [ΑΔΑ: 6ΑΩΓ469067-53Γ] Απόφασης της Διοικήτριας διενεργεί έρευνα αγοράς για την ανάθεση του ρόλου του Υπεύθυνου Ασφαλείας πληροφοριών και Δικτύων καθώς και της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4577/2018 και της Υπουργικής Απόφασης 1027/2019, αξίας 19.840,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω συνημμένη πρόσκληση.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 10-1-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/3/2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 17η/12.11.2019 συνεδρίασή του (θέμα 92ο) με ΑΔΑ:6ΖΞΖ469067-ΒΔΡ

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.459.454,42€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 10.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 03.02.2020 και  ώρα  11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 140_2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ετησιος)-ΚΗΜΔΗΣ

156/2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1),

19PROC006051112_156-2019_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3ΜΗΝΟ _signed

ΤΡΟΦΙΜΑ 3ΜΗΝΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_156-2019_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΝΟ 156/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 123.123,42€ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 139.160,22€, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (CPV 15894000-1)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.160,22€ με Φ.Π.Α.  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 82594 και αριθ. διακ. 156/2019.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 3-1-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/7/2020

157/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 157-2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά  την 17η/12-11-2019 συνεδρίασή του (θέμα 94ο) και την υπ’ αριθμ.: 4309/2-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΑΟΡ469067-ΝΦΣ) της Διοικήτριας του Νοσοκομείου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

             Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και παρακολούθηση  συστήματος επεξεργασίας λυμάτων του Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο», για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 21.700,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  20-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ πρωινή.Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312229, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη), μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

                                                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑ (ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ) & ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ 2019

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργεί έρευνας αγοράς για την προμήθεια των ειδών

«ΣΤΑΦΙΔΑ (ΞΑΝΘΙΑ & ΜΑΥΡΗ)» ΚΑΙ «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ»

            Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας, σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 58563/26-11-2019 αιτήματος

του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής  διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια:

Έξι (6) κιλών σταφίδας ξανθής, τεσσάρων (4) κιλών σταφίδας μαύρης  και τεσσάρων (4) κιλών κουκουνάρι, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00€ χωρίς ΦΠΑ, άμεσης παράδοσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα εορταστικά γεύματα του Νοσοκομείου.

            Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν , να υποβάλλουν προσφορά στην οποία να αναγράφεται η τιμή κιλού, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 6-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr.

                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/1/2020