Διαγωνισμοί – Προμήθειες

100/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΟΥ

17PROC001972239_100-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΕΠ. & ΣΥΝΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΟΥ ΔΙΑΓ. ΜΕ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 100-2017

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Αναλυτικά:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 14000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, 8000,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00€€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/12/2017

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ”

19-9-2017_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια του είδους

«ειδικό αλεύρι νεφροπαθών»

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του από 18-9-2017 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ. ΤΙΜΗ ΤΕΜ.
ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΕΥΡΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 300 3,81€/ΤΕΜ. χωρίς ΦΠΑ

 

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 26-9-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/12/2017

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

Διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια του είδους:

ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του από 13-9-2017 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια:

-48 τεμάχια του είδους «ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 312,00€χωρίς ΦΠΑ και 352,56€ με ΦΠΑ 13%.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 27-9-017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/12/2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 600 ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΞΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΚ. 99_2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΞΙΑΣ 99_2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2017 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74-2017 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚ 74-2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79/2017 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79_2017 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ_signed

90/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

17PROC001903075_90-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ_ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€€ με ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19-9-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/9/2018

Διακ. 89_2017 Ασφαλιστική κάλυψη, κατά τις μετακινήσεις, της ομάδας λήψης οργάνων της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων

89_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ