Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

12-11-2018_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA (Κ.ΕΙΔΟΥΣ 10005-2ης βρεφικής ηλικίας & 10012 bmf)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια των από 18-10-2018 και 30-10-2018 αιτημάτων του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων όπως ακριβώς αναφέρονται στην παραπάνω συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚ 162/2018

2018-11-5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2018-11-5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 165/2018 ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

18PROC003976388_165-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

ΤΕΥΔ_165-2018_ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ» (15884000-8), ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.392,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 29.485,94€ με το Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-11-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/1/2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τον Ευρωπαικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

Το  ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 7η/31-05-2018 (Θέμα 116ο) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3790/10.10.2018  απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ 7ΑΓΜ469067-Β99)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) για δώδεκα (12) μήνες με επιπλέον παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων  (DPO)  για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (σύνολο 18 μηνών) για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (CPV:79417000-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.774,20€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 58.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για GDPO

ΤΕΥΔ GDPO

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ GDPR 2018_155

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ 161/2018

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

            Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ταχεία μοριακή τυποποίηση μικροοργανισμών σε σηψαιμίες, λοιμώξεις αναπνευστικού και ΕΝΥ, με συνοδό εξοπλισμό, για την κάλυψη των αναγκών του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 24.800,00€ με Φ.Π.Α.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 161_2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 164/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ DEXION

03. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 164-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DEXION 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, στερέωση και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία συστημάτων DEXION, για τη διαμόρφωση των χώρων που έχουν διατεθεί για χρήση αρχείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις 15 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 160/2018

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια αντιδραστηρίων επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων (ottix plus και ottix shaper), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

            Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.161,29 € χωρίς ΦΠΑ 24%

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                                                                                              ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚ. 10_2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 160_2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

2-11-2018_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA (Κ.ΕΙΔΟΥΣ 10005-2ης βρεφικής ηλικίας & 10012 bmf)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διενεργεί έρευνας αγοράς για την προμήθεια των ειδών

που αναλυτικά αναγράφονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 9-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/12/2018