Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 192/09-12-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (CPV: 50300000-8), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  192/09-12-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (CPV: 50300000-8), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 24.800,00€.

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

      Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Πρόσκληση ΕΚΔ ΕΝΔ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΥ 1 ΕΤΟΣ_192-2022_22PROC011778253

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Οικονομική Προσφορά 192-2022

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023

100/2022 Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  100/2022

     Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 21η/31-08-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 2ο) [ΑΔΑ: 6Μ36469067-64Μ] και της υπ’ αριθ. 5154/08-11-2022 [ΑΔΑ: 6ΘΘ5469067-ΩΩΟ]  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV: 33141114-2)» για ένα (1) έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 276.382,02€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ διαμορφώνεται σε 338.230,72€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις 12-01-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 100-2022_22PROC011771691

espd-request-v2_ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ 100-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2_ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ_100-2022

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 165/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE DIRECTORY, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός (1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη)

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (μοναδικός αριθμός:22PROC011768496) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελλο.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 165_2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ACTIVE DIRECTORY

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Active Directory

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

.

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/1/2023

186/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 186/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(CPV: 72253200-5), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΝΑ (1) ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ, ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.080,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η
ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 12.499,20 €.

186_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22PROC011730060

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/12/2023

184/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 184/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV: 71356300-1), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.200,00 €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 1.488,00 €.

 

184_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ_22PROC011699243

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/12/2023

174/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 174/23-11-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΙΤΟΜΗΝΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ»(CPV: 60000000-8), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.354,84€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 5.400,00€.

 

 

 

22PROC011660293 174_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/11/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 164/2022 για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με ΦΠΑ), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπ΄ Αριθμ. 164/2022

για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.506,68€ χωρίς ΦΠΑ (6.828,28€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

 

164_2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/11/2023

173/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  173/17-11-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.980,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 9.895,20€

22PROC011621942 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 173_2022ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/11/2023