Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

25-11-2020_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (φρυγ. σιτου και αρτιδια)

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 55400/20-11-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των  ειδών διατροφής που αναγράφονται στην συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 1-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 3/1/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

21-10-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA-Ι

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 49458/20-10-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 30-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/12/2020

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ UPS ΤΗΣ ΜΕΝΝ-ΜΕΘ ΚΤΙΡΙΟΥΥ Δ’ ΚΑΙ ΜΕΝΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’

 Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό 945/2-6-2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΩΣ3469067-71Ι) και λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμό 3205/4-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ6Π469067-3Λ4) και  3206/4-8-2020 (ΑΔΑ: 66Ζ9469067-ΞΒΧ) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Αντικατάσταση συσσωρευτών του συστήματος UPS της ΜΕΝΝ-ΜΕΘ κτιρίου Δ΄ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α΄», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000 € με το ΦΠΑ που περιλαμβάνει i) την προμήθεια υλικών  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.000 € με το ΦΠΑ και ii) την εκτέλεση εργασιών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 € με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πρωινή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 2-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥTΩΝ UPS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚ. 100/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  100/2020

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1677/29.09.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΛΡΣ469067-ΨΘΥ)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (CPV 79212000-3) για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.725,85€ χωρίς ΦΠΑ (7.100,00€ χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 30.10.2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2020 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

2.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 100_2020-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- ΤΕΥΔ 100_2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

108-2020_12-10-2020_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια τροφίμων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45486/1-10-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροφίμων, όπως αναγράφονται στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή κιλού/τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/12/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

  Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  υπ’αριθμ. 1658/25-09-2020 [ΑΔΑ:Ω6ΣΗ469067-ΜΡΘ] Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου και της υπ’ αριθ. 4090/05-10-2020 [ΑΔΑ: 6Μ76469067-0Φ8]  Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ύψους 19.000,00€ στον ΚΑΕ0439.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ   Ε  Ι

 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗ (CPV:66510000-8)» κατά τις μετακινήσεις των ομάδων λήψης οργάνων της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00€ για ένα (1) έτος και 19.000,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  21-10-2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00΄ πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 95-2020_20PROC007448491

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 95-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 95-2020

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/2/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 85/2020ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ [CPV: 50711000-2]

20PROC007419006_85-2020_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑ100242- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ. ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΟΥ_ΜΕ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ _signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_85-2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_85-2020

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για προμήθεια του είδους «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ [CPV: 50711000-2] για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  100.000,00€   (49.999,99€ για ένα έτος) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 100242 και αριθ. διακ. 85/2020

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/3/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ORACLE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΑΝΑΝ. ΣΥΜΒ. ORACLE- ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ_2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1660/25-9-2020 απόφαση του Διοικητή ΑΔΑ:ΩΛΙΩ469067-ΚΩΓ, πρόκειται να προβεί σε διενέργεια έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την:

-Ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης-αναβάθμισης δύο (2) αδειών ORACLE (11.2) Standard Edition One Processor για απεριόριστους χρήστες, για ένα έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.550,95€ χωρίς ΦΠΑ και 1.923,17 με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, μέχρι τις 2-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ.: Τ. Κυρίτση, τηλ. 2313312232).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (κτίριο Β΄, 1ος ορ. γραφείο 5). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 5-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/12/2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.

November 2020
M T W T F S S
« Oct    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30