Διαγωνισμοί – Προμήθειες

147-2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER

147-2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/12-11-2019 (θέμα 87ο) συνεδρίασή του διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER, αξίας 4.999.93€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω αναρτημένη πρόσκληση εκδηλ. ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 22-11-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/3/2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ [ΔΙΑΦΟΡΑ]

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/12-11-2019 συνεδρίασή του (θέμα 86ο), διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής, σύμφωνα με την παραπάνω αναρτημένη έρευνας αγοράς με επισυναπτόμενες τις τεχνικές προδιαγραφές.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/1/2020

142/2019 Aνάθεση των υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212200-5), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 13η/18.9.2019 (θέμα 34ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΛΓΒ469067-Σ4Η)  και της  υπ’ αριθ. 3910/01-11-2019 απόφαση; ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ ΩΤΓΞ469067-03Ψ)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212200-5), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.258,06€ χωρίς το ΦΠΑ (11.129,03 χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 11.129,03 χωρίς ΦΠΑ  για το επόμενο έτος), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 27.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25.11.2019 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 142_2019-ΚΗΜΔΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 142_2019

144/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 144-2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 13η/18-9-2019 συνεδρίασή του (θέμα 43ο) και την υπ’ αριθμ. 3916/1-11-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης                    (ΑΔΑ:6ΨTK469067-TAΡ) της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

             Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κασετών υαλοειδεκτομής για επεμβάσεις οπισθίου πόλου, με συνοδό εξοπλισμό, για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.620,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  21-11-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ πρωινή.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                                                                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

143/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΟΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143-2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 15η/16-10-2019 συνεδρίασή του (θέμα 63ο ) και  τις υπ’ αριθμ.: 3917/1-11-2019  (ΑΔΑ:Ψ4ΗΧ469067-ΧΘΗ ), 3918/1-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΓΘ9469067-0ΧΙ), 3919/1-11-2019 (ΑΔΑ:6ΝΩ4469067-ΠΧ5) και την 3920/1-11-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΗΜ469067-0ΝΗ) αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης  της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικών αερίων για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.425,28€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  22-11-2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00΄ πρωινή.

                                                                                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                                                                        ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

138/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ “ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ” ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

138-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ 4_signed

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η /23-5-2019 συνεδρίασή του (θέμα 45ο) και την υπ’ αριθμ.: 3719/17-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΟΘ469067-ΑΕ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και την υπ’ αριθμ. 41734/29-10-2019 απόφαση έγκρισης αναλήψεων υποχρέωσης (ΑΔΑ:7Ζ1ΘΟΡ1Ο-ΞΞ0) που θα βαρύνουν τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Επαναληπτικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (33698100-0)», με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, ενός ανοσολογικού αναλυτή (κύριος) και ενός εφεδρικού (back-up) αναλυτή, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγραμματισμού έτους  2019, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 185.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 149.838,71€ , ΦΠΑ: 35.961,29€) για ένα (1) έτος  και 371.600,00€, με ΦΠΑ 24%, για δύο έτη συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 299.677,42€ ,  ΦΠΑ : 71.922,58€).

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00 μ.μ. και η αποσφράγισή τους θα διενεργηθεί στις 13  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις  9:30΄ π.μ.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                                                    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 135/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΗΛΙΟΥ

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια του είδους “ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.130 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, την Παρασκευή 15-11-2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14-11-2019, και ώρα 11:00 π.μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 7/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

08. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

12. ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.224,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 8-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.

November 2019
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930