Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ

23-1-2019_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA (Κ.ΕΙΔΟΥΣ 10017 ΙΝΦΑΤΡΙΝΙ)

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 1703/11-1-2019 αιτήματος του Προϊστάμενου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικού γάλατος, όπως ακριβώς αναγράφεται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 28-1-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/3/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 22η/19.12.2017 συνεδρίασή του (θέμα 71ο)  και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 200/11-01-2019  απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ Ψ7Μ6469067-87Ο)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, σύμφωνα με το αρθ.117 του Ν.4412/2016,  για την ανάθεση του έργου της παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών 2019,  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.064,50€ χωρίς ΦΠΑ (24.532,25€ χωρίς το ΦΠΑ  για το πρώτο έτος και 24.532,25€ χωρίς το ΦΠΑ  για το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2_2019 – ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2_2019 (Ω0ΤΑ469067-9Κ5)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ

11-1-2019_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA (Κ.ΕΙΔΟΥΣ 10017 ΓΑΛΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ)

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 1703/11-1-2019 αιτήματος του Προϊστάμενου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικού γάλατος, όπως ακριβώς αναγράφεται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 17-1-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/3/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 115/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 336.538 € με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 12-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 19-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 191/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ

06. ΤΕΥΔ 191-2018

07. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 191-2018

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ” για τις ανάγκες του νοσοκομείου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ή 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 07-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 07-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 175/2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ

18PROC004208766_175-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η-Υ

ΤΕΥΔ_175-2018_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η-Υ

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναστημένης διακήρυξης.

  1. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων (13.000€ ΜΕ ΦΠΑ)
  2. Υπηρεσίες Υποστήριξης Η/Υ (13.000€ ΜΕ ΦΠΑ)
  3. Υπηρεσίες Υποστήριξης Server – VMWare – NetApp (7.000€ ΜΕ ΦΠΑ)
  4. Υπηρεσίες Αποτύπωσης Δικτύου Δεδομένων (7.000€ ΜΕ ΦΠΑ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών είτε για ορισμένες μόνο από τις ζητούμενες υπηρεσίες αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-1-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/7/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 138/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΨΥΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

07. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

08. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΨΥΓΕΙΩΝ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.580,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.679,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 18-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

172/2018_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η-Υ

172-2018_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η-Υ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_172-2018_ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛ. Η-Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_172-2018 Σ.Α.67313

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΝΟ 172/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Σ.Α. 67313, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ (CPV: 30236000-2), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), για χρονικό διάστημα ενόσ (1) ετουσ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  174.468,14€ χωρίς το ΦΠΑ και 216.340,48€ με το Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  11-1-2019 και ώρα 15.00’ μ.μ.

                Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 17-1-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00’ π.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/7/2019