Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018_95-ΚΗΜΔΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 90/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΠΡΕΣΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (PRESS CONTAINER) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

03. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 90-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 09. ΤΕΥΔ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

[2018_86] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΑ & ΕΑΑΜ – ΔΙΕΘΝΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΩΒΒ4469067-956)

85/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

18PROC003224081_85-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]_85-2018

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 24.800,00€ ΜΕ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/12/2018

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

[2018-81] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ scanned

ΑΠΟΦ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (6Δ2Μ469067-8ΓΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 6 ΜΗΝΕΣ 81_2018 scanned

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ 79/2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 79_2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ

29-5-2018_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA KETOKAL

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε συνέχεια του από 22-5-2018 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ με ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ 6%

1 KETOCAL 4:1 UNF 300GR 12 40,45€ 485,40€

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 1-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/8/2018