Διαγωνισμοί – Προμήθειες

98_2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

  Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 7η/23-5-2019 (Θέμα 60ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΥΞΓ469067-8Θ7) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2608/8-7-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΕΟΘ469067-ΟΛ0)

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι  74.400 € με ΦΠΑ 24%.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  25-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 25-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 8:30 έως 9:30 π.μ.

           Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

02. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 98-2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/7/2020

ΔΙΑΚ. 186/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UPS 60kVA

19PROC005263000_186-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -UPS 60kVA

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_186-2018

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια UPS 60kVA όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ στην παραπάνω αναρτημενη διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 33.480,00€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των ειδών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5-8-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 2-8-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/5/2020

ΔΙΑΚ. 53/2019 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

19PROC005261974_53-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΥΠ-ΕΠ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΗΛΕΚ-ΚΩΝ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_53-2019

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 20.999,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, 8.000€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, 16.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» & ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ, 5.000,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 49.999,99€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5-8-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 2-8-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/6/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. 41/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΠΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 41_2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 78/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για “Αντικατάσταση ελαστικών δαπέδων PVC κλινικών και τμημάτων του ΓΝΘ “IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

3-7-2019_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ)

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του από 11-6-2019 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής

(αριθμ. εισερ. πρωτ.29620/12-6-2019), διενεργεί επαναληπτική έρευνα αγοράς

για την προμήθεια των ειδών που αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς, για τρεις (3) μήνες.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 12-7-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/10/2019

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 88/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

09. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια πενήντα πέντε (55) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.549,00€ χωρίς ΦΠΑ και 21.760,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76/2019 ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ) ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΑΔΝΘ

09. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 76-2019

12. ΤΕΥΔ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για “Έργα στεγανοποιήσεων (ταράτσες) σε όλα τα κτίρια του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και στο ΝΑΔΝΘ”, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις 8 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 8 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.