Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2018_59-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59_2018-scanned

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 73/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 73-2018 ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 61/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΔ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 6η/26-4-2018 (Θέμα 76ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 66ΨΑ469067-ΜΗΠ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1844/4-5-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΨΩΕΟ469067-Κ16)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια αισθητήρων (αναλώσιμο υλικό μίας χρήσης) φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης μιας χρήσης για ανίχνευση των προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.200,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι  8.928,00 € με ΦΠΑ 24%.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  24-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 24-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 πρωινή.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/5/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60/2018 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1)

18PROC003073079_60-2018_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ_3ΜΗΝΟ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]_60-2018

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρεις (3) μήνες, συνολικής δαπάνης 99.228,80€ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ 112.807,71€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. (χαμηλότερη τιμή)

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018_57-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 57_2018 (7ΧΦΒ469067-5ΣΓ)

ΤΕΥΔ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.500 ΛΙΤΡΩΝ ΕΙΔΟΥΣ “ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ”

04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/28-2-2018 (θέμα 74ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΣ2Λ469067-05Ζ) πρόκειται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροφοδοτικών Η/Υ, καρτών γραφικών Ακαι Β, USB Flash και καλωδίων, αξίας 5.650,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στους  πίνακες.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μέχρι τις 11-5-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ. Κυρίτση Τριαντ., τηλ. 2313312232).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  στις 14-5-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/9/2018