Διαγωνισμοί – Προμήθειες

7-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΧΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-COV-2 (RAPID TEST)) (CPV 33141625-7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ)

7_2022- 07.01.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID-TEST

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/1/2022

99/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ e-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 31η/03-11-2021 (θέμα 5ο) έκτακτη Συνεδρίασή του (ΑΔΑ:9Γ5Ο469067-ΛΨ0) και της υπ’ αριθμ. 5289/10-11-2021 (ΑΔΑ:6ΔΚΚ469067-ΠΣΡ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για τα έτη 2021, 2022 και 2023 και της υπ’ αριθμ. 47532/12-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΩΓ1ΟΡ1Ο-Ζ6Μ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», CPV: 79417000-0, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.758,30€ χωρίς ΦΠΑ και 50.540,29€ με ΦΠΑ (ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη 20.379,15€ χωρίς ΦΠΑ και 25.270,15€ με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αριθμ. διακ. 99/2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 30-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 18:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 146140.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Διακήρυξη Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009730368 2021-12-13

espd-request-v2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2

35_7.1.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 61ΦΙ469067-Η38

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/12/2022

102/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθμ. Διακήρυξης 102/2021) με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Για Τις ανάγκες του Αγγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝΘ Ιπποκράτειο», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 495.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5075935, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810097.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 151681

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 08-12-2021.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 07-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως 49, στις 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232 (Πασχαλίδου Σοφία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 102_2021 ΣΑ_151681 22PROC009891191

espd-request-v2_signed

espd-request-v2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

MAIL APO ESIDIS

20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/12/2023

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 144/2021

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 18.000 & 24.000 BTU προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  07.12.2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 144_21 21PROC009601427

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΣΣ 144_2021 espd-request-v2   

ΕΕΣΣ 144_2021 espd-request

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 110_2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 110/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021)»,
CPV 79212000-3, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.456,00€ ME ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 110_2021 ΑΔΑ_ΩΞΔ3469067-ΙΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 110_2021 ΜΕ ΑΔΑΜ 21PROC009425030

espd-request-v2

espd-request-v2

Πίνακας Συμμόρφωσης VI ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ψ0ΠΤ469067-ΓΓ7

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/11/2022

122-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

122-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2021

120/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση), για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2, σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση),  για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2,  σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» κεφ. ΣΤ «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του Ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων (…….) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 157/04.09.2021, τ.Α΄), για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, για τρείς (3) μήνες με δυνατότητα  μονομερούς παράτασης για άλλους τρείς ( 3)  μήνες.

[2021-09-22] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 120 _2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 -scanned

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 118_2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 118_2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/9/2022