Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 140/2019

              ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 418/19.03.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου, αποφάσισε την  αποδοχή της υπ’ αριθ. 301/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και

 

ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ

 τη διενέργεια της υπ’ αριθ. 140/2019 διακήρυξης για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, (CPV 90911200-8), για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.459.454,42€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά), που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 27.03.2020.

 

Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΕΟ1469067-5Η6) και στο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 83595 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2020   

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό  315/26-2-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6Ξ9Μ469067-Ε8Ψ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1089/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΧΖ469067-ΕΗΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι 

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση των υπηρεσιών α) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.000 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 13-4-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 8-4-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ_signed

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 2

5. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

20PROC006458661_18-2020_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΥΓΡΟΥ) doc_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

espd-request-v2-19-3-2020_18-2020-ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΞΥΓΟΝΟΥ» 18/2020 Σ.Α. 83473 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  313.691,83€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  23-4-2020 και ώρα 18.00’ μ.μ.

                Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την  29-4-2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00’ π.μ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών,

τηλ. 2313-312232, email: tkiritsi@ippokratio.gr αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/5/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

10-3-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 11542/6-3-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων, όπως αυτά ζητούνται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 20-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/7/2020

20/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 15η/16.10.2019 (Θέμα 62ο), συνεδρίασή του

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ, για ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.040,00€ χωρίς ΦΠΑ (16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 16.520,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 02.04.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31.03.2020 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ 20_2020-ΚΗΜΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΤΕΥΔ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ»

20PROC006393029_25-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η-Υ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ_25-2020_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η-Υ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19-3-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, email: tkiritsi@ippokratio.gr αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/12/2020

17/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 10η/17.07.2019 (Θέμα 59ο) συνεδρίασή του

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση των υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (CPV 79417000-0) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.770,00€ χωρίς ΦΠΑ (28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 20.03.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 17.03.2020 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

 

2.1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020_17 με προαιρεση-ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ 17_2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια σειριακών καρτών και πληκτρολογίων

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΣΕΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 327/28-2-2020 Απόφασης του Διοικητή

(ΑΔΑ: 69ΘΔ469067-ΧΒΨ) διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια σειριακών καρτών και πληκτρολογίων, αξίας 346,55€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω αναρτημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου (μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 13-3-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/7/2020