Διαγωνισμοί – Προμήθειες

53/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  53/30-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (CPV 90921000-9), ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 8.060,00€

23PROV012404396 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/4/2024

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12744/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΟΡΟΡ1Ο-ΠΕ9) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (cpv: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί), στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00€) με Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17-03-2023
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19-04-2023 και
ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ, 24-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ, 25-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 184558
Η παρούσα σύμβαση είναι μέρος του έργου «Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό MIS: 5012828, και ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11-2023_69Ω2ΟΡ1Ο-2ΜΓ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/3/2024

47/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  47/16-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ (CPV: 98300000-6) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.666,64€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ  18.189,64€

 

23PROC012318577 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/3/2024

45/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  45/16-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.380,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 11.631,20€

 

 

 

 

23PROC012309369 ΠΡΟΣΚΛΗΣ 45_2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/3/2024

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2 ΑΤΟΜΩΝ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:98390000-3), ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 33.480,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

23PROC012291409 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/4/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV:33192160-1 ΦΟΡΕΙΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΕΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ signedΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 20 ΦΟΡΕΙΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΊΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 37.200,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ

23PROC012274523 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/3/2023

43/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  43/10-03-2023

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS» (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  7.700,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 9.548,00€

 

 

23PROC012274258 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤ.-ΥΠΟΣΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/3/2024

11/2023 διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  11/2023

   

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2574/2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΘΞ2469067-ΕΙ1), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, και της υπ’ αριθ. πρωτ. 1247/09-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΙΜ4469067-26Ω) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (21.620,00€ ανά έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 53.617,60€ (26.808,80€ ανά έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  28-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

espd-request-v2 (1) (1)signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11_2023 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ 1 ΣΥΝ 1 έτος_doc διορθωμενο_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/3/2024