Διαγωνισμοί – Προμήθειες

146/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1582/26-09-2023 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:6Χ99469067-ΣΒΣ) και της υπ’ αριθ. 4537/28-09-2023 (ΑΔΑ: 62ΒΣ469067-Σ2Β) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης – καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)» για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.200,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 183.768,00€ με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

                Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

                Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

                Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών, ήτοι 1.482,00 €.

                Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένα (1) έτος από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

               Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 03η-11-2023 και ώρα 18:00.

                Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: https://nepps.eprocurement.gov.gr/, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 237423.

                Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 07η-11-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2313 31 2232 (Σ. Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, http://www.ippokratio.gr/?cat=38, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146_2023 (1)SIGNED_23PROC013499464

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 146_2023 ΡΟ99469067-ΞΡ0

espd-request-v1

espd-request-v1

 

 

144/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας του Νοσοκομείου (ΝΑΔΝΘ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€,για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 144/2023 στην εταιρία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., Βάκχου 28-30, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 999719035, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310517328, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των λογιστικών υπηρεσιών (CPV: 79211000-6), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.483,87€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 22.920,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 18.483,37 χωρίς Φ.Π.Α. και 22.920,00 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013491500 2023-09-28)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 04η-10-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

144_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 144-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2024

102/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ 1+1 ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.250.316,96 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%)

Το Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 6η/05-05-2023 (θέμα 23ο) Συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ψ475469067-Τ28) και της υπ’ αριθ. 3322/28-06-2023 (ΑΔΑ: 648Β469067-ΝΞ6) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV: 55322000-3), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.814.771,74 € χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 2.250.316,96 € με ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

             Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30η-10-2023 και ώρα 18:00.

             Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 235120.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-09-2023.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, την 1η-11-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312232 Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

102_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)signed_23PROC013466813

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 102_2023_9ΘΔΟ469067-Ι6Δ

espd-request-v2

espd-request-v2

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Συμμόρφωσης

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 2/10/2026

137/2023 Ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6) για διάστημα πέντε (5) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), για διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι για το διάστημα από 28-09-2023 έως 27-02-2024, με την εταιρεία SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και τον δ.τ. “SPACE HELLAS”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 217/24-01-2023 [ΑΔΑ: 94ΛΩ469067-Θ22] Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 4.950,00€ χωρίς ΦΠΑ (6.138,00€ με ΦΠΑ 24%).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τους πέντε (5) μήνες ανέρχεται σε 24.750,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 30.690,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013440836 2023-09-20)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η 25η-09-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 25η-09-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 137_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ON SITE 5 ΜΗΝΕΣ 23PROC013440836

ΦΣ 137_2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ SPACE ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1)signed

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/9/2024

128/2023 Ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 231233) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με την εταιρεία ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 189.125,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στις 234.515,94 ευρώ, σύμφωνα με την από 24-05-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση του διαγωνισμού με αριθ. διακ. 69/2023 για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0), και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 8.684,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται στις 10.768,16 ευρώ, σύμφωνα με την από 24-05-2023 υπογεγραμμένη σύμβαση του διαγωνισμού με αριθ. διακ. 69/2023 για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0).

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΑΔΝΘ» (CPV 90524400-0) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών διαμορφώνεται στο ποσό των 197.809,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ το οποίο με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στις 245.284,10 ευρώ.

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 223PROC013417005 2023-09-15)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς ορίζεται η 20η-09-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 20η-09-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΑΑΜ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ 23PROC013417005

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (1)

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 128-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/9/2024

135/2023 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, παρ. 2 β’ και γ’, για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης και διαχείρισης συμβάντων σε 24ωρη βάση (24Χ7) στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου, (CPV: 72315100-7 – Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων)», για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 35.340,00€, με την εταιρία SPACE HELLAS A.E., με τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 238/27-01-2023 [ΑΔΑ:9ΨΛΒ469067-9ΓΜ] Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείο.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΣΤ & ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7_23PROC013413535

Ενημέρωση SPACE για καταθ προσφ ΥΠΗΡ ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7 (1)signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΠΟΦ 1538 ΜΕΤΑΘ ΗΜΕΡ ΠΡΟΣΦ για ΥΠΗΡ ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ_ΨΩΠΞ469067-Β2Β

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/9/2024

142 / 2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ MALDI BIOTYPER SIRIUS /1 ΕΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
διεξάγει
Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΕΣΗΔΗΣ (με Σ.Α.: 227161) για την  προμήθεια:    
«αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων, ταυτοποίησης μικροβίων για ένα έτος (CPV:33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων),  που θα διενεργηθούν στο μηχάνημα φασματομετρίας μάζας MALDI BIOTYPER SIRIUS, που προμηθεύτηκε το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείο μας σε συνέχεια της υπάριθμ.71/2023 σύμβαση, μεταξύ της 4ης ΥΠΕ και της εταιρείας ELTA 90MGR,  στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με την εταιρία ELTA 90 MGR,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 66.910,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α.6% & 24% διαμορφώνεται σε 73.434,24€.

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έναρξη 13.09.2023   Λήξη:27.09.2023 
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  02.10.203 ΏΡΑ 11.00π.μ.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών , Ευθυμία Παπαδοπούλου, 2313312284

142-2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 23AWRD013399260

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 .xml

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 20/12/2023

28/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεθνους Δημοσιου Ανοικτου Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου Π/Υ ανω των οριων για την Προμηθεια Και Εγκατασταση Ιατροτεχνολογικου Εξοπλισμου για τις αναγκες του ΓΝΘ Ιπποκρατειο Προϋπολογισθεισα Δαπανη: 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 24%)

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ), με αριθμ. διακ. 28/2023.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με κωδικό Πράξης: 5031668, κωδικό ΣΑ: Ε2751 και κωδικό Εναρίθμου στο ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510033.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 229160

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12-09-2023.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 17η-10-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως  49, την 20η-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312232 Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_9ΘΟ4469067-Υ58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28_2023 ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5_23PROC013390656

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28_2023

espd-request-v2 final

espd-request-v2 final

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/9/2025

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.

October 2023
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031