Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΜΟΔΥΜΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό 945/2-6-2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΩΣ3469067-71Ι) και λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμό 2577/17-6-2020 και 2576/17-6-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΛΦΔ469067-Ν6Ε, και Ψ5ΤΟ469067-ΨΟ8 αντίστοιχα)).

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την «Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου για την ηλεκτρονική σύνδεση του υπό δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.600 € με το ΦΠΑ που περιλαμβάνει τις εργασίες i) εγκατάστασης παροχικού καλωδίου για την τροφοδοσία του υπό δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.600 € με το ΦΠΑ και ii) υποδομή για την όδευση παροχικού καλωδίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000 € με το ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 16-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πρωινή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 10-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/7/2021

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

18-6-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26602/15-6-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων, για τρεις μήνες, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 26-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/10/2020

39/2020 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

 

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1009/12.06.2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ψ7ΓΝ469067-Τ14)

 

ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ

τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στον με αριθμό διακήρυξη 39/2020  Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.588.341,69€ χωρίς ΦΠΑ  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 92133, από την Τρίτη 16.06.2020 και ώρα 11:00:00 για την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 κα ώρα 11:00:00 λόγω εξέτασης προδικαστικής προσφυγής κατά των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται για την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00:00 λόγω εξέτασης προδικαστικής προσφυγής κατά των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

Κείμενο προς δημοσίευση στάλθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  12.06.2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2Η ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ. ΥΠΕΥΘ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 381/12-3-2020 [ΑΔΑ: ΨΠΗΑ469067-ΚΡ8] Απόφασης του Διοικητή διενεργεί επαναληπτική έρευνα αγοράς για την ανάθεση του ρόλου του Υπεύθυνου Ασφαλείας πληροφοριών και Δικτύων καθώς και της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4577/2018 και της Υπουργικής Απόφασης 1027/2019, αξίας 19.840,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσησ ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 19-6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/12/2020

39/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 785/06.05.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ψ7ΗΡ469067-ΘΣ3) και της υπ’ αριθ. 2051/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥΡ469067-0Υ8) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», (CPV 90911200-8) του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.588.341,69€ χωρίς ΦΠΑ (1.969.543,70€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22.06.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16.06.2020 και  ώρα  11:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 92133.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39_2020 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ετησιος)-ΚΗΜΔΗΣ_signed

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

20PROC006704622_37-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠ-ΕΠ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΗΛΕΚ-ΚΩΝ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΕΥΔ_37-2020_

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, 20.999,00€ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00€ με ΦΠΑ [ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ]

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο της  υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9-6-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/9/2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΡΣΛ469067-1Ρ2

34/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  34 /2020

        Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 516/27.03.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΚΒΤ469067-Μ2Λ) και της υπ’ αριθ. 1901/24-04-2020 (ΑΔΑ:6ΑΛΕ469067-ΙΞΣ)απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV 55322000-3), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 506.121,80€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 627.591,03€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  05-06-2020 και ώρα 14:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 91363

 

2.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34_2020_signed

espd-request-v2_signed

Πινακας Οικονομικής Προσφορας

Πινακας Συμμόρφωσης