Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 87/2022
Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση 82 κλιματιστικών μονάδων τύπου split και fan coil, διαφόρων unit, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.535,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 56.463,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».με αριθμ. διακ.87/2022, Σ.Α.162573

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 12.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12.07.2022 και ώρα 13:00 μ.μ.. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, στο Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού:  162573

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr (στη διαδρομή: Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 87_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΕΣ.pdf

ΕΕΣ.xml

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/8/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 109/23-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8)] ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 109/23-06-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8)] ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€

 

109-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (1)signed+22PROC010811961 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/6/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ: 107/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (CPV 33162200-5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.355,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 4.160,20 ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ  ε  ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια  χειρουργικών και εξεταστικών εργαλείων (CPV 33162200-5),με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.355,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.160,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας  από 23.06.2022.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 29η
ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312284, Αρμόδιος υπάλληλος Παπαδοπούλου Ευθυμία.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 107_2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/8/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 105 /17-6-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) (CPV:30121100-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (11.250,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ), Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 27.900,00€

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 105 /17-6-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) (CPV:30121100-4), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (11.250,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ), Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 27.900,00€

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_105-2022 ΜΙΣΘΩΣΗ 7 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (1) signed+22PROC010767382

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/6/2023

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 104 /17-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CPV: 72322000-8) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 104 /17-06-2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (CPV: 72322000-8) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (15.000 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 18.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ), Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€.

104-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO (1) signed+22PROC010767428

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/6/2023

60/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 743.452,28€ ΜΕ ΦΠΑ.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο 60/2022

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 27η/23-09-2021, θέμα 5ο (ΑΔΑ: 6ΧΘΩ469067-ΨΛ2) και της υπ’ αριθ. 1861/11-04-2022 (ΑΔΑ:614Ψ469067-Κ2Δ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διανομής και Παρασκευής Φαγητού» του Νοσοκομείου (CPV 55322000-3), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 599.558,29€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 743.452,28€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30-06-2022 και ώρα 14:00.

Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού: 161649

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60_2022 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 1 έτος signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60_2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ_ΨΙΤ0469067-1Κ0

espd-request-v2 signed

espd-request-v2

Πινακας Οικονομικής Προσφορας

Πινακας Συμμόρφωσης

20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς

MAIL APO ESIDIS

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/6/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή «υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  89/23-05-2022

στην εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», Α ΑΦΜ: 998309282, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346, Αττική, τηλ: 2109600906, 2310930180, e-mail: tender@ipirotiki.gr, προκειμένου να καταθέσει προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΠΔ. 118/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για παροχή «υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη, με απασχολούμενο προσωπικό 3 ατόμων 6ωρης απασχόλησης, κατά την πρωινή βάρδια, από Δευτέρα έως Παρασκευή.» (CPV: 98390000-3 -Λοιπές υπηρεσίες) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, από 1-6-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%.

89_2022 Πρόσκληση Εκδήλ Ενδ ΥΠΗΡ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 3 ΑΤΟΜΑ_ IFS IPIROTIKI_22PROC010605575

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_89-2022

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/5/2023

77/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 160185) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 158940000-1),  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τέσσερις (4) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 299.416,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

22PROC010567955 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 77_2022

ΕΕΕΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/5/2023