Διαγωνισμοί – Προμήθειες

Διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για κοιλιοκάκη

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ)_ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Διενεργεί έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για κοιλιοκάκη

            Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του από 15-11-2017 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής (αριθμ. εισερ. πρωτ.53275/15-11-2017), διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο και παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 24-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/1/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 98/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 98_2017 pdf_signed

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 107_2017-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 107_2017

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SSL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SSL_ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια πιστοποιητικού κρυπτογράφησης SSL από διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι τύπου wildcard δηλ. να υποστηρίζει ένα domain και απεριόριστα subdomains, με δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 10 server καθώς και 256bit κρυπτογράφησης, αξίας 372,00€ με Φ.Π.Α.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μέχρι τις 8-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ. Κυρίτση Τριαντ., τηλ. 2313312232).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  στις 13-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

30-10-2016_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 3ΜΗΝΟ_ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΕ-ΔΕΚ-ΙΑΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια του από 23-10-2017 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών, που αναλυτικά αναγράφονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς, για τρεις (3) μήνες.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.

Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/11/2018

111/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

17PROC002099362_111-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε_111-2017_ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 31.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην παραπάνω αναρτημένη διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/3/2018

121/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

17PROC002098378_121-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε_ΤΕΥΔ_121-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡ. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥπηρεσίΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/3/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 122_2017 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 122_2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε_122-2017_ΤΕΥΔ