Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΙΑΚ. 13/2018

18PROC002666397  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2018pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο  13/2018

 

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 22η/8-12-2017 συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 1ο ) και την υπ’ αριθμ. 638/12-2-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΚΘΧ469067-65Ε) της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

             Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για αυτοματοποιημένη εκτέλεση της γενικής εξέτασης ούρων, τόσο της βιοχημικής ανάλυσης όσο και της μικροσκόπησής τους, με ταυτόχρονη παραχώρηση ως συνοδού εξοπλισμού των δύο αντίστοιχων αναλυτών, για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  2-3-2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ πρωινή.(πληροφορίες: Μιχαηλίδου Αφροδίτη, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.:2313312229)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 49/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_10_2017 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19_10_2017 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28_12_2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12-1-2018 ΑΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

78ΨΧ469067-8ΜΞ ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 164/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

18PROC002631846_164-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΡΓΥΡΩΣΗΣ

164-2017_ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00€€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-2-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 13/11/2018

2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συνοπτικού (6_2018)-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6_2018 (61Π0469067-ΩΘ1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9/2018 ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ [9_2018]-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΤ, ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε., ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (37.200,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

18PROC002619048_1-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ_ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/2/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: 74/2017

ΩΥΛΔ469067-ΗΒ0 ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6_10_2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4_12_2017pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15_12_2017pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27_12_2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. 122/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10_1_2018 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10_1_2018 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

6Η1Α469067-ΨΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ