Διαγωνισμοί – Προμήθειες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 126/2018 ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

18PROC003718487_126-2018_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ_ΠΠΥΥ2014

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-126-2018

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» (CPV: 33192000-2) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) ΕΤΟΥΣ 2014, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  144.829,20€ χωρίς το ΦΠΑ και 175.692,73€ με το Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15-10-2018 και ώρα 15.00’ μ.μ.

                Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00’ π.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/9/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΜΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)

15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

14. ΤΕΥΔ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 9η/29-6-2018 (Θέμα 45ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ω4Μ9469067-Η2Α) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 3208/27-8-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑΑ5469067-ΚΜ0)

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια «Κάδων συλλογής αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.226,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις  1-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 1-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/9/2019

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 140/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΜΡΙ-2

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια διαγνωστικού ψυχομετρικού εργαλείου ΜΜΡΙ-2. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης προσφορών η 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες: Ναυσικά Χαραλαμπίδου, τηλ.: 2313-312284

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ μεσω του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΠΑ 2014-2020-ΤΕΛΙΚΟ_signed

7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

18. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

17. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ

14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ

15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

16. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ ΚΑΜΕΡΑ

 

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθμ. Διακήρυξης 97/2018) με αντικείμενο την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με κωδικούς CPV: 33195100-4, 33157400-9, 33190000-8, 33111620-3, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5028307, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και ενάριθμο έργο στο ΠΔΕ: 2018ΕΠ00810061.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά ανά τμήμα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10-9-2018 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 15-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 19-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 136/2018 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

01.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διενεργεί έρευνα αγοράς για τη δημιουργία παρακαταθήκης υλικών για το Παιδοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών η Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες στο 2313312284, κ. Χαραλαμπίδου Ναυσικά

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

5-9-2018_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA ΔΙΑΦΟΡΑ_ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια των από 20-7-2018 και 3-9-2018 αιτημάτων του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών όπως αναγράφονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 12-9-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359 e-mail: tkiritsi@ippokratio.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/12/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (CPV:79212000-3) (Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2018 και του ελέγχου της απογραφής λήξεως της χρήσης 2018), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.100,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 9:00 στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2018_58-ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 58_2018 (68ΟΨ469067-ΨΑΙ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 11/12/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ: 120/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 120_2018
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
             Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και παρακολούθηση  συστήματος επεξεργασίας λυμάτων του Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο», για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 28.396,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις  18-9-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ πρωινή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ