Γενικές

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 137 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4472/2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 137 Ν. 4472-2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017

Ανακοίνωση για κλήρωση μηνιαίων επιτροπών για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ανακοίνωση

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΨΤΝΒ469067-ΡΤ0

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έγγραφο Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2017
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται
στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης-
σίτισης του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
(άρθρα:21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1)

.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης
του Γ.Ν.Θ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και του ενοποιημένου π. Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
(άρθρα:21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του
Ν.4461/2017)
.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

732Τ469067-ΞΕΨ