Γενικές

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

S25C-422063012430

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΗΝ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 1/7/2022 ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ Γ΄ ΚΤΙΡΙΟ),  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2313312309
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ Γ΄ ΚΤΙΡΙΟ),  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2313312305
.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Γ΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤ, 29.6.2022

Ανακοίνωση για κλήρωση μηνιαίων επιτροπών για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022

Ανακοίνωση για κλήρωση μηνιαίων επιτροπών για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 10/6/2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/6/2022 ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ Γ΄ ΚΤΙΡΙΟ).  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2313312305

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (9ΛΧΗ469067-0ΘΥ).pdf

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

l-a-20220513.pdf

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης στους καταλόγους των μονάδων, των ιατρών που θα υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας, ήτοι και την 22-05-2018 θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου μας. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

  1. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
  2. ΦΕΚ 1736/Β/6-5-2020
  3. ΦΕΚ 972/Β/19-3-2018
  4. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών
  5. Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ
  6. Πίνακας 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΔΟΥ-ΕΣΥ-2
  7. Πίνακας 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ-6  (27/4/2022)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση