Τμήμα Προμηθειών

48/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  48/2023

Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μόνιτορ μεταφοράς, οκτώ (8) Οξυμέτρων, δύο (2) Καροτσιών ανάνηψης, τεσσάρων (4) Επιτοιχίων αναρροφήσεων και δύο (2) Τροχηλάτων νοσηλείας, για την ανάπτυξη δύο κλινών ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.870,97 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 11.000,00 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών, ήτοι 177,42€ (για το σύνολο των ειδών).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 189328

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 03-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 05-05-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13η μεσημβρινή. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Σοφία Πασχαλίδου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΡΙΥ469067-Β0Π

48_2023 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

48_2023 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 14_2020 23PROC012428161

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48_2023 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 14_2020 ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ SIGNED

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/5/2024

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ» (CPV 55322000-3), όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το με αριθμ. πρωτ.: 14686/29-03-2023 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του Νοσοκομείου.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

                Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

                Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης : 23DIAB000026215, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (1) signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/4/2024

53/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  53/30-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (CPV 90921000-9), ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 8.060,00€

23PROV012404396 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/4/2024

49/2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 49/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 941,79€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 49-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1) signed

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/4/2024

49/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 49/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 941,79€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 49-2023 (1) SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/3/2024

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12744/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΟΡΟΡ1Ο-ΠΕ9) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (cpv: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί), στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (850.000,00€) με Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17-03-2023
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΤΕΤΑΡΤΗ, 19-04-2023 και
ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ, 24-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: ΤΡΙΤΗ, 25-04-2023 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 184558
Η παρούσα σύμβαση είναι μέρος του έργου «Ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης σε Απομονωμένες και Υποβαθμισμένες Διασυνοριακές Περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό MIS: 5012828, και ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

11-2023_69Ω2ΟΡ1Ο-2ΜΓ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/3/2024

47/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  47/16-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ (CPV: 98300000-6) ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.666,64€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ  18.189,64€

 

23PROC012318577 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΒΑΡΔΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/3/2024

45/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  45/16-03-2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.380,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 11.631,20€

 

 

 

 

23PROC012309369 ΠΡΟΣΚΛΗΣ 45_2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/3/2024