Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (CPV:33192160-1 ΦΟΡΕΙΑ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 37.200,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΕΠ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ signedΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 20 ΦΟΡΕΙΩΝ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΊΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 37.200,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ

23PROC012274523 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40_2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/3/2023

43/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  43/10-03-2023

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS» (CPV 72610000-9), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  7.700,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 9.548,00€

 

 

23PROC012274258 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤ.-ΥΠΟΣΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/3/2024

11/2023 διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  11/2023

   

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2574/2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΘΞ2469067-ΕΙ1), αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, και της υπ’ αριθ. πρωτ. 1247/09-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΙΜ4469067-26Ω) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου (CPV 98370000-7), για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (21.620,00€ ανά έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 53.617,60€ (26.808,80€ ανά έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  28-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

espd-request-v2 (1) (1)signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11_2023 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ 1 ΣΥΝ 1 έτος_doc διορθωμενο_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/3/2024

26/2023 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχων για  «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 102.740,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (51.370,00€/έτος), η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 127.397,60€ (63.698,80€/έτος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στον εν λόγω διαγωνισμό περιλαμβάνονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 1  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (CPV: 45259000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 42.740,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 52.997,60€, (21.370,00€/Έτος χωρίς ΦΠΑ, 26.498,80€ / Έτος με ΦΠΑ 24%).

 2 :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» (CPV: 90470000-2), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης  60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 74.400,00€, (30.000,00€/Έτος χωρίς ΦΠΑ, 37.200,00€ / Έτος με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 185742 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα  18.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 24.03.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Αργύρη  Μαρία), email: prom1@ippokratio.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1file

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2file

26-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3file

26_2023 ΕΕΕΣ (1) signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤ.ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/3/2024

25/2023 ΑΝΑΘΕΣΗ “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  25/2023

  Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 28η/22-11-2022 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 8ο) [ΑΔΑ: 97Τ1469067-2ΞΠ] και της υπ’ αριθ. 802/08-02-2023 [ΑΔΑ:ΨΘΩΡ469067-Φ51] απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

                                                                               Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ» (CPV: 72610000-9), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής δαπάνης 84.919,36€ χωρίς Φ.Π.Α. (ετήσια δαπάνη 42.459,68€) η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορφώνεται σε 105.300,00€ (ετήσια δαπάνη 52.650,00€) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 185518 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Παρασκευή 17.03.2023 και ώρα  18.00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  είδους, ήτοι  849,20 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 21.03.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232  (Αργύρη  Μαρία), email: prom1@ippokratio.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

25_2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ file1

25_2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ file2

espd-request-v2(1)

25-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/3/2024

18/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
18/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.. υπάριθμ..221/25.01.2023 Απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: 6Ο5Χ469067-Μ51) και της υπ’ αριθμ.: 612/30.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΣΝΠ469067-876)  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για «την προμήθεια  ενός παιδιατρικού κολονοσκοπίου, (CPV: 33168100-6), για τις ανάγκες της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00€  χωρίς Φ.Π.Α. και 40.920,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. 182942 .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, Δευτέρα 20.03.2023 και ώρα  14.30 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου  είδους, ήτοι 660,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22.03.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2284  (Παπαδοπούλου Ευθυμία), email: prom2@ippokratio.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ [23PROC012217477]

espd-request

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22_24-02-2023 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ

22_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονος _ GREEN SOLUTION (1) signed

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/4/2023

29/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FIREWALL FORTIGATE 500Ε

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών,  για την προμήθεια Λογισμικού (CPV: 48732000-8, Πακέτα λογισμικού ασφάλειας δεδομένων),  για Ανανέωση Υπηρεσιών Firewall Fortigate 500Ε, δύο (2) τεμάχια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 17.741,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%,

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. 29/2023, θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: prom2@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Ευθυμία Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29_2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FIREWALL ( 23PROC012198584)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 3/4/2023