Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθμ. Διακήρυξης 71/2021) με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ» ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 640.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5071127, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810072.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 134934

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30-8-2021.

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 1-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 5-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή. 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312229 (Κωτούλα Αθηνά). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

16. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 71_2021 ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ_signed

7. espd-request-v2-3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

11. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ20210408

Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής

ΠροσφοράςMAIL APO ESIDIS

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/9/2023

104/2021 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

espd-request-v2(2) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

espd-request-v2-6 ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 104_2021

 

 

 

 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%), για το πρώτο έτος και 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.560,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  16-09-2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ πρωινή (υπεύθυνη υπάλληλος κα.Αργύρη Μαρία, τηλ. 2313312284)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2021, ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ , ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

21PROC009135963_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 2021_ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

espd-request-v2-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 462021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών δυο (2) ελαιοχρωματιστών σε εργολάβο, για τη συντήρηση και το χρωματισμό κτιριακών επιφανειών του νοσοκομείου (CPV: 45442300-0), για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.258,06 € χωρίς το ΦΠΑ και 40.000 € με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  15.09.2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον
Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.
( υπεύθυνη υπάλληλος κα Ε. Παπαδοπούλου τηλ 2313312284)

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/9/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 85/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 48.000 BTU ΣΤΟ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ WORD

21PROC009135859_85-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ COMPUTER ROOM 85 2021

espd-request-v2-3

espd-request-v2(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 85-2021

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για: α) την προμήθεια του είδους, δύο (2) κλιματιστικών μονάδων 48.000 BTU στο Computer Room του Τμήματος Πληροφορικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.200€ χωρίς Φ.Π.Α η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.448,00€ με ΦΠΑ και β) την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00 χωρίς Φ.Π.Α, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 620,00  με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 7.068,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  14.09.2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  «Ανακοινώσεις/διαγωνισμοί»). Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313- 312284 (αρμόδια υπάλληλος  Ε. Παπαδοπούλου).

              

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/9/2022

94/2021 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  94/2021

    Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 20η/07.07.2021 συνεδρίασή του (θέμα 40ο) [ΑΔΑ: ΨΝΨ469067-ΟΝΔ] και της υπ’ αριθ. 3649/05-08-2021 [ΑΔΑ:Ψ6ΝΦ469067-ΘΧ5) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επείγουσα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για τον οποίο δεν προέκυψε αποτέλεσμα στον διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 22/2021 πρόσκλησης του Νοσοκομείου μέσω του Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290.000,00€, με κριτήριο κατακύρωσης των πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με σύντμηση των προθεσμιών σε 15 ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016, παρ. 3 και 4.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  31-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94 _2021_signed

espd-request-v2 ΜΕΤΑ ΕΕ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ HIFLOW

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/8/2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

2-8-2021_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΜΦΙΑΛ. ΝΕΡΟ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 32830/22-7-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους που αναλυτικά αναφέρεται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 9-8-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 9/11/2021

51/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  51/2021

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/02.06.2021 συνεδρίασή του (θέμα 50ο) [ΑΔΑ: 6ΞΩ1469067-ΕΣΥ] και της υπ’ αριθ. 4646/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΣ2Β469067-7ΚΜ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη του αναδόχου των υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50421000-0)», για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.072,58€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 300.170,00€ για ένα (1) έτος  και 484.145,16€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 600.340,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης των πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με σύντμηση των προθεσμιών σε 15 ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016, παρ. 3 και 4.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  04-08-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ_51-2021_ΝΕΑ_21PROC008927472

espd-51-2021 ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πίνακας Υπολογισμού Οικ Προσφ ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 51-2021

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/7/2023

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΝΑΝΔΘ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  65/2021

        Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  υπ’ αριθμ. 857/31-05-2021 [ΑΔΑ:6ΠΜΝ469067-66Ξ] του Διοικητή του Νοσοκομείου και της υπ’ αριθ. 2862/15-06-2021 [ΑΔΑ:ΩΜΤ2469067-75Χ] απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ύψους 74.400,00€ στον ΚΑΕ0439.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Σύνταξη μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, καθώς και των κτηρίων του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Δ.Ν.Θ.)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 74.400,00€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  26-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒ ΓΝΘΙ & ΝΑΔΝΘ 65-2021_νέα_21PROC008900023

ΕΕΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒ ΚΤΙΡΙΩΝ 65-2021

Οικονομική Προσφορά VIΙ ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒ ΕΓΚΑΤ ΓΝΘΙ & ΝΑΝΔΘ

Πίνακας Συμμόρφωσης VI ΕΝΕΡΓ ΑΝΑΒ ΕΓΚΑΤ ΓΝΘΙ & ΝΑΝΔΘ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/7/2022