Τμήμα Προμηθειών

97/2022 Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  97 / 2022

      

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1485/26-07-2022 απόφασης που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου [ΑΔΑ: ΩΖ2Φ469067-ΡΝΟ] με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και της με αριθμό  3618/02-08-2022 [ΑΔΑ: Ψ034469067-Ρ8Λ] Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια και τοποθέτηση δέκα (10) θυρών για τις Αίθουσες Χειρουργείων στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV 44221230-6), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.240,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. που διαμορφώνεται στις 75.937,60 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

                                                                                                                        α/α

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ

                                                                                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διακήρυξη για προμήθεια δέκα θυρών για αίθουσες χειρουργείων 97_2022 διορθωμενη _22PROC011097591

espd-request-v2 (1) (1) signed

espd-request-v2 (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/8/2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών χαμηλής πρωτεΐνης.

134_2022 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/8/2023

77/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

22PROC010567817 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 77_2022

ΕΕΕΣ

 

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός κάτω των ορίων με Αριθμ. Διακήρυξης 113/2022 , για την προμήθεια: α) καινούριων ή ανακατασκευασμένων ΗΥ και οθονών και β) διαφόρων εκτυπωτών, (CPV30200000-1)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 113/2022 για την προμήθεια: α) καινούριων ή ανακατασκευασμένων ΗΥ και οθονών και  β) διαφόρων εκτυπωτών (CPV30200000-1),  συνολικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (20.000,00€ για Η/Υ και 20.000,00€ για εκτυπωτές) και 49.600,00€ με ΦΠΑ 24% (24.800,00€ για Η/Υ και 24.800,00€ για εκτυπωτές), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) —Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 16751 l— μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την την Τετάρτη 31.08.2022 και ώρα 15:00 μ.μ .

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 01.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ..

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 226884 (ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 113_2022 

ΕΕΣ.xml

espd-request

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 19/8/2023

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/8/2023

Διακήρυξη 103/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 24111500-0), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 135.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ( 100.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 35.000,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 167.400,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, (124.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 43.400,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ME KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Διακήρυξη 103/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 24111500-0), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 135.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ( 100.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 35.000,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 167.400,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%, (124.000,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & 43.400,00€ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ME KΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

 

espd-request-v2 (1)Διακήρυξη 103/2022 

espd-request-v2 (1)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 103-2022 signed

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/8/2023

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, CPV: 79500000-9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 18.600,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT A.E., Α.Φ.Μ.801465988, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 2130106610, e-mail: sales@dart.gr, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης /καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT A.E., Α.Φ.Μ.801465988, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 31, τηλ. 2130106610, e-mail: sales@dart.gr, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης /καταχώρισης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ.: 130/2020 Πρόσκλησης.

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 130/2022

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/8/2022

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός με Αριθμ. Διακήρυξης 128/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης –καταχώρησης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»,

διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 128/2022 για την ανάθεση των υπηρεσιών «υποστήριξης –καταχώρησης στοιχείων σε λογισμικές εφαρμογές του ΓΝΘ Ιπποκράτειο (CPV: 79500000-9)» για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 62.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των ζητουμένων υπηρεσιών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 170108

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 23-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2268 (Μιχαηλίδου Αφροδίτη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 128_2022 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2022