Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ [PACS]

ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΛΔ. ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 1η/14-1-2021 συνεδρίασή του θέμα εκτ. 2ο [ΑΔΑ: 6716469067-3ΩΛ] πρόκειται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την ανάθεση σε ανάδοχο εταιρεία της συντήρησης-υποστήριξης του συστήματος αποθήκευσης εικόνων (PACS), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00€, με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους (5.000,00€ με ΦΠΑ/έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση του συγκεκριμένου συστήματος PACS (DCM4CHEE), να το έχουν εγκαταστήσει και να το υποστηρίζουν σε τουλάχιστον δύο Νοσοκομεία.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια μέχρι τις 29-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Πληρ. Κυρίτση Τριαντ., τηλ. 2313312232) Η Τιμή της υπηρεσίας να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί  στις 1-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/6/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” 1/2021

file-10

2/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιό του κατά την 4η/29-10-2020 (θέμα 9ο) (ΑΔΑ: 6Α1Κ469067-ΣΝ9) συνεδρίασή του

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Επαναληπτικό Ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.305.000 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας “SIEMENS” ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27 ΑΥΓ 12 (ΦΕΚ Τ.Α’164/27-8-12),

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 22-2-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 16-2-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2_2021_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

espd-request-v2-2_signed

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα “Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων” του Γ.Ν.Θ. “Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

29-12-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA-Ι0003

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61724/28-12-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 8-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/2/2021

92/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1984/16.11.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΚΝΨ469067-ΠΙ1) και της υπ’ αριθ. 4701/17.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΡΒ9469067-1Ω1) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», (CPV 90911200-8) του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΝΑΔΝΘ), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.588.341,69€ χωρίς ΦΠΑ (1.969.543,70€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 15.01.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11.01.2021 και  ώρα  13:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 104060.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.. Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

 

2.0. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

2.0. Φύλλο Συμμόρφωσης

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 92_2020 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ετησιος)-ΚΗΜΔΗΣ

2.2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 92_2020 (ΨΩΚΤ469067-ΚΑ6)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ”

15-12-2020_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ημισκληρο τυρι)

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59461/14-12-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια του είδους ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ, σύμφωνα με την παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παραπάνω έρευνα αγοράς, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/12/2020

106/2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η     Νο  106 /2020

   

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 1938/11-11-2020 [ΑΔΑ:6Ν26469067-ΦΜΘ] απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου  και της υπ’ αριθ. 4646/13-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΣ2Β469067-7ΚΜ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών «Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού εξοπλισμού» του Νοσοκομείου (CPV:50421000-2), για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 276.467,74€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 342.820,00€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 15.01.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11.01.2021 και  ώρα  11:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 103584

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.. Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

106-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ_20PROC007826876

3.3.ΕΕΕΣ 106-2020 ΣΥΝΤΗΡ. ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.

January 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031