Τμήμα Προμηθειών

177/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 177/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΏΝ (3) ΜΗΝΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.328,00€ ΜΕ ΦΠΑ 13%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00, πρωινή  στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

177-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1)signed

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/12/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 175/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE D

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης της υποδομής Active Directory, διάρκειας ενός (1) έτους, (CPV: 50324000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.322,58 € χωρίς ΦΠΑ, που διαμορφώνεται σε 19.000 € με ΦΠΑ24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 7η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Παπαδοπούλου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 175-2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ACTIVE DIRECTORY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023

170/2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 265189) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» (CPV 98315000-4) για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για έξι (6) μήνες, με την εταιρεία Δ. ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 01-03-2021 σύμβαση, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 109/2020 Δημόσιου, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (102974) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 125.241,83€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 155.299,87€.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ 170-2023_23PROC013781572

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΕΕΕΣ ΥΠΗΡ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ 6ΜΗΝΕΣ 170-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/11/2024

171/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταθέσει προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης του Λειτουργικού Περιβάλλοντος του Μηχανογραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (CPV: 72253200-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 10.080,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 12.499,20€ (20.160,00€ χωρίς ΦΠΑ και 24.998,40€ με ΦΠΑ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013780179 2023-11-16)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο 5, κτήριο διοίκησης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27η-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ.: 2313 31 2232, email: prom3@ippokratio.gr, Αρμόδια υπάλληλος:  Σ.Πασχαλίδου.

171_2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23PROC013780179 2023-11-16

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/11/2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 168/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 500 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(CPV: 39512300-7 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.: 1783/2-11-2023 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΕΔΗ469067-ΡΩΕ)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια 500 προστατευτικών στρωμάτων (CPV: 39512300-7) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 10.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 12.400,00€ με ΦΠΑ 24%. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 168-2023 (1) signed

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023

Ανάθεση «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6), του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94/2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 14η/31-08-2023 τακτική συνεδρίαση του (θέμα 5o) [ΑΔΑ: 6ΡΔΝ469067-2ΚΙ] αναφορικά με την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση της παροχής «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ και της υπ’ αριθ. πρωτ. 4668/09-10-2023 (ΑΔΑ: 9Ε81469067-ΓΟΝ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της παροχής «Λογιστικών Υπηρεσιών» (CPV 79211000-6) του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 112.903,22€ χωρίς το ΦΠΑ (56.451,61€ ανά έτος), η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 140.000,00€ (70.000€ ανά έτος) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, στις 24-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr., Σ.Α. 242189. Η διακήρυξη αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 94_2023 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1+1 έτος (1)SIGNED

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2 (1)

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2023

162/2023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ (ΑΦΡΟΔΙΣΊΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΏΝ ΝΌΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ) (CPV 90911200-8) ΓΙΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΕΝΌΣ (1) ΜΉΝΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 251149) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και της Αποκεντρωμένης Οργανωτικής Μονάδας του Νοσοκομείου (Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης) (CPV 90911200-8), για διάστημα ενός (1) μήνα, ήτοι για το διάστημα από 12.11.2023 έως 11.12.2023, με την εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», με απασχολούμενο προσωπικό 110 ατόμων συνολικών ωρών 3.405 (70 άτομα 8ωρης απασχόλησης και 40 άτομα 7ωρης απασχόλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 2, περ. γ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην από 08-09-2022 σύμβαση και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31986/24-03-2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 2003, τεύχος Β’ της 28-03-2023), σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 92/2020 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ (104060) και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη το μηνιαίο τίμημα των 153.580,00€ χωρίς ΦΠΑ (190.439,20€ με ΦΠΑ 24%). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για ένα μήνα (1) μήνα ανέρχεται σε 153.580,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 190.439,20€ με ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013676028 2023-10-31)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής προσφοράς ορίζεται η 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση της ηλεκτρονικής προσφοράς θα γίνει την 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 162_2023 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (12_11_2023 ΕΩΣ 11_12_2023) 23PROC013676028

υπόδειγμα για οικονομική προσφορά

espd-request-v2 (1)

espd-request-v2 (2)

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/11/2024

ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 158/2023 στην εταιρία COMPUTER CONTROL SYSTEMS A.E., Λεωφ. Κηφισίας 94-96, Μαρούσι, ΑΦΜ 094351703, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ: 210 8051730, προκειμένου να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστήματος MediLab-LIS των εργαστηρίων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΝΑΔΝΘ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.836,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 4.756,64€ (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ)

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 3.836,00 χωρίς Φ.Π.Α. και 4.756,64 με ΦΠΑ 24%
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013670484 2023-10-30)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζεται η 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03η-11-2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30 πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:30μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, email: epromithies@ippokratio.gr, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Τζήμα.

158_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)SIGNED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/11/2024