Τμήμα Προμηθειών

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 1-10

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 11-20

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 21-30

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 31-37

ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧ 38-48

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό 1246/16-7-2020 Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:  ΩΛΞ8469067-62Σ),

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ για την προμήθεια αντικειμενοφόρων πλακών (απλών και φορτισμένων), και αναλωσίμων (καλυπτρίδων κ.λ.π.), με ταυτόχρονη παραχώρηση ενός (1) μηχανήματος αυτόματης επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακιδίων για την προετοιμασία των δειγμάτων για μικροσκόπηση, ως συνοδού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.548,71 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 23-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 23-9-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 84/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ

20PROC007277704_84-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

84-2020_ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (CPV 72610000-9)» όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  1. Υπηρεσίες Υποστήριξης Η/Υ (25.000€) με ΦΠΑ
  2. Υπηρεσίες Υποστήριξης Server – VMWare – NetApp (10.000€) με ΦΠΑ
  3. Υπηρεσίες Εκτυπώσεων (19.000€) με ΦΠΑ
  4. Υπηρεσίες Υποστήριξης και συντήρηση Εκτυπωτών (16.000€) με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ με ΦΠΑ. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών ή για ορισμένες μόνο από τις ζητούμενες υπηρεσίες αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-9-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 18-9-2020 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/3/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

5. ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της με αριθμό 1253/17-7-2020 Απόφαση που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:  6ΝΔΤ469067-Δ2Λ),

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

Ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) κλινών στην ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 162.000 με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 24-9-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή.

            Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 18-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧ_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

18. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

20. ΤΕΥΔ

21. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

66/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Νο  66/2020

   

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  υπ’ αριθ. 1252/17.07.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΖ6Υ469067-2ΚΡ) και της υπ΄ αριθμ. 3195/03-08-2020 (ΑΔΑ:Ψ8Ι8469067-ΑΟ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2020 και της υπ΄ αριθμ. 33087/10-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΦΕΟΡ1Ο-Ο62) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», CPV 90524100-7, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 770.907,20€ χωρίς ΦΠΑ (385.453,60€ χωρίς ΦΠΑ το πρώτο έτος και 385.453,60€ χωρίς ΦΠΑ το επόμενο έτος) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά), με αρ. διακ. 66/2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 8.10.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2.10.2020 και  ώρα  14:00. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό Διαγωνισμού: 96625.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

3.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – 2 ΕΤΗ- ΚΗΜΔΗΣ

2.3. espd-request-v2_signed

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 39/2020 ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1474/24.08.2020 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου, αποφάσισε την  αποδοχή της υπ’ αριθ. 818/2020 απόφαση του 7ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ και

 

ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ

 

τη διενέργεια της υπ’ αριθ. 39/2020 διακήρυξης για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, (CPV 90911200-8), για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.588.341,70€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά).

Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΖΔ469067-7ΓΧ) και στο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 92133 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

27-8-2020_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA- ΟΛΑ ΜΑΖΙ

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών ειδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38515/27-8-2020 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των παιδικών ειδικών γαλάτων όπως αναγράφονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 2-9-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 3/12/2020