Τμήμα Προμηθειών

77/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την προμήθεια «Λογισμικού προβολής Απεικονιστικών Εξετάσεων», (CPV: 48180000-3) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 25.806,45€ χωρίς Φ.Π.Α και 32.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 31η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

23PROC012742491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/5/2024

75/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Πληροφοριών και Δικτύων, CISO, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων (CPV: 72253200-5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το πρώτο έτος και 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ετήσια Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312232, Αρμόδιος υπάλληλος Αργύρη Μαρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 26η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.

 

23PROC012719784 _75_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ CISO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 29/5/2024

74/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 74/2023 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.102/2021 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      Το  ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», διενεργεί 2ο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με Αριθμ. Διακήρυξης 74/2023 του με Αριθμ. Διακήρυξης 102/2021 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Για Τις ανάγκες του Αγειοχειρουργικού και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝΘ Ιπποκράτειο», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και ειδικότερα για το τμήμα με α/α 9: μία (1) Βαθιά κατάψυξη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5075935, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810097.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό), υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:  189390.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: 17-05-2023.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 15-06-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 19-06-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. 

 Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 31 2232 (Πασχαλίδου Σοφία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

espd-request-v2 PDF

espd-request-v2 XML site

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74_2023 ΓΙΑ ΑΓΟΝΟ ΕΙΔΟΣ_ 23PROC012672338

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 22/5/2025

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

                Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες «αναβάθμισης της Α’ Νεογνολογικής Κλινικής ΑΠΘ και της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ του Νοσοκομείου», όπως αυτές υποβλήθηκαν µε το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 19571/03-05-2023 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 853/26-04-2023 (ΑΔΑ: 966Μ469067-ΛΧΙ) Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου.

                Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες.

                Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

                Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

                Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

              Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις με μοναδικό αριθμό διαβούλευσης : 23DIAB000026437, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ (1) signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ final

Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης – Διαβουλεύσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 65/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας εργολάβων κηδειών και σχετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου [CPV 98370000-7] για την ταφή αζήτητων νεκρών και τη διαχείριση ανθρώπινων μελών και ιστών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.620,00€ χωρίς ΦΠΑ (26.808,80€ με ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος κα Μ. Τζήμα.

Πρέπει να κατατεθεί έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 17η ΜΑΪΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:30 π.μ.στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17η ΜΑΪΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

65_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1)SIGNED

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 70/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ω.Ρ.Λ. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARL ZEISS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΣ OPMI SENSERA (CPV: 32333200-8 ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, 11.300,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 14.012,00,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  αριθ. 702023,  στην εταιρεία
 AMVIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Α.Φ.Μ.: 094317562, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Λ. Σπάτων 160, ΤΚ: 15351, Παλλήνη, τηλ: 211 6000400, email: postmaster@amvis.gr,  προκειμένου να καταθέσει προσφορά,  για την προμήθεια ενός συστήματος βιντεοσκόπησης για το χειρουργικό Ω.Ρ.Λ. μικροσκόπιο του οίκου CARL ZEISS Γερμανίας, τύπος OPMI SENSERA αποτελούμενο από α) κατανομέα φωτός και β) ¨έγχρωμη βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης, με αποχρωματικά οπτικά,   προϋπολογιζόμενης δαπάνης  11.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 14.012,00,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313 31 2284, Αρμόδια υπάλληλος κα Ε.Παπαδοπούλου.

Πρέπει να κατατεθεί έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Δευτέρα 22.05.2023 και ώρα 14.00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  23.05.2023 και ώρα 14.00 μ.μ. , στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου, , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 70-2023 [23PROC012636010

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/6/2023

68/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 68/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.893,42€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΦΠΑ 6%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

68-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ (1)SIGNED

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/5/2024

60/2023 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV:50421000-2)» του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη  ανέρχεται σε 25.545,41€ χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 31.676,31€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαπραγμ 3σ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 1 ΕΤΟΣ_23PROC012558546

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023 (1)signed

ΕΕΕΣ ΕΠΙΣΚ Κ ΣΥΝΤΗΡ ΙΑΤΡ ΕΞΟΠΛ 60-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Οικονομική Προσφορά

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 3/7/2024