Τμήμα Προμηθειών

35/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

19PROC004627767_35-2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_35-2019_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 72.082,06€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/12/2019

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4)

τεχνικες προδιαγραφες – εξοπλισμος μεταγγισης-

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115200-1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ. ΗΛΕΚ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΑΦ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

19PROC004575757_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25-2019-ΥΠ. ΕΠ. ΚΑΙ ΣΥΝ. ΗΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΥΝ. ΕΞΟΠΛ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_25-2019

 

ΤΟ ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥπηρεσίΕΣ επισκευής και συντήρησης ηλεκτρ. Μηχανημάτων, συσκευών & συναφούς εξοπλισμού» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Αναλυτικά:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 15.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ, 5.500,00€
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ & ΕΝΟΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ATLAS COPCO ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, 5.500,00€
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, 8.999,99€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 34.999,99€€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών ή κατά υπηρεσία.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/12/2019

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ/ΤΡΟΦΩΝ

5-3-2019_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA_ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Ω6ΠΓ469067-ΟΡ5-ΑΠΟΦΑΣΗ 331-5-3-2019 _ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 331/5-3-2019 Απόφασης της Διοικήτριας [ΑΔΑ:Ω6ΠΓ469067-ΟΡ5], διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων/τροφών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.302,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.122,03 με ΦΠΑ, για έξι (6) μήνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν κλειστή προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 12-3-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 12/12/2019

24/2019 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

19PROC004519779_24-2019_ΔΙΑΚ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_24-2019

ΤΟ ΓΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥπηρεσίΕΣ επισκευής και συντήρησης» (CPV:45259000-7), όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Αναλυτικά:

  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, 18.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, 9.000,00€
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Α΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 8.000,00€
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 23.000,00€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσίων ή κατά υπηρεσία.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 12-3-2019 και ώρα 11.00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/3/2020

14/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 20η/21.11.2018 (Θέμα 135) συνεδρίασή του

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση των υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (CPV 79417000-0) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.770,00€ χωρίς ΦΠΑ (28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ για το πρώτο έτος και 28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ για το επόμενο έτος), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 14.03.2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 12.03.2019 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

Τα ζητούμενα έχουν αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019_14 με προαιρεση – ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14_2019 (68ΖΔ469067-ΜΝΧ)