Τμήμα Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)

Διενέργεια διαγωνισμού με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 121 του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για την απευθείας ανάθεση των «Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διαχείρισης Συμβάντων – Κέντρο επιχειρήσεων σε 24ωρη (24Χ7) βάση, στα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (CPV: 72315100-7)» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  28.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 35.340,00€., με πρόσκληση της εταιρίας SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΦΜ 094149709, Λεωφ. Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341, τηλ. 2106504100, να καταθέσει οικονομοτεχνική προσφορά.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να καταθέσετε έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 19/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, έως την Δευτέρα 06-02-2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-02-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., από την αρμόδια επιτροπή.

Πρόσκληση ΥΠΗΡ ΥΠ & ΔΙΑΧ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 24Χ7_19-2023_23PROC012056928

Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 19-2023

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/2/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 14/2023 για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Υπ΄ Αριθμ. 14/2023

για την ανάθεση της υπηρεσίας μηχανικού on-site (CPV: 72600000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία με ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες

14_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ

ΦΣ 14_2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 16/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣ, (CPV:42924720-2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.999,76 € ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_2023 [23PROC012035120}

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 6/5/2023

13/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ME ΑΡΙΘΜ. 13/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(CPV: 50312310-1), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
8.900,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 11.036,00 €.

13_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23REQ012018016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/1/2024

1/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (MALDI-TOF), (CPV 33696500-0), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 8.480,00 ΜΕ ΦΠΑ 6%, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2023
ΓΙΑ  ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ CANDIDA AURIS, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (MALDI-TOF), (CPV 33696500-0), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 8.480,00 ΜΕ ΦΠΑ 6%, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1_2023 {23PROC012012137

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 27/3/2023

12/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ME ΑΡΙΘΜ. 12/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.129,03 €  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ  20.000,00 € (CPV: 42931120-8).

12_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_23PROC012008353

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 26/1/2024

07/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3ΜΗΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αριθμός  7/2023

 Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ 181783) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την  προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» του Νοσοκομείου (CPV 158940000-1), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για τρείς (3) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 237.045,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά), και τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές  του υπ’αριθμ. διακ.: 52/2019 ετήσιου διαγωνισμού, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η /19-10-2018) συνεδρίασή του (θέμα 108Ο) με ΑΔΑ: ΩΧΥΖ469067-ΟΔΡ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3μηνο 2022 7_2023_23PROC011993480

ΕΕΕΣ 7_2023 (1)SIGNED

ΕΕΕΣ 7_2023 zip

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/1/2023

9/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ME ΑΡΙΘΜ. 9/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η’ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (CPV: 48516000-8),

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.500,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 1.860,00 €.

9_2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23PROC011989592

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 23/1/2024