Τμήμα Προμηθειών

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 45/2021-ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

21PROC008436302_45-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ_4MHNO_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_45-2021_

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-45-2021

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια  του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 15894000-1), για το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για τέσσερις [4] μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.360,403€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και 24% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/19-10-2018 συνεδρίασή του (θέμα 108ο ) με ΑΔΑ:ΩΧΥΖ469067-ΟΔΡ, με ΣΑ 108621 και αριθ. διακ. 45/2021.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Μ. Πέμπτη 29-4-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 16/12/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ

1-4-2021_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA

Ερευνας αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13625/30-3-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 8-4-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 8/8/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

21PROC008369232_44-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΠ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ PDF

το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Πρόκειται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), με τη διαδικασίας πρόσκλησης μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στις 12.04.2021, με ΣΑ 108320

Η Πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην  ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. 43/2021 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

21PROC008367320_43-2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛ. Η-Υ_signed

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_43-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 43-2021

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης των Η/Υ, με τη διενέργεια έρευνας αγοράς με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  στις 13-4-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., με ΣΑ 108328 και αριθ. διακ. 43/2021

Η Πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 7/9/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ»

21PROC008345809_30-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_30-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους [20.000,00€ με ΦΠΑ/έτος].

              Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 9-4-2021,

ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8-4-2021,  και  ώρα  15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  «Ανακοινώσεις/διαγωνισμοί»). Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313- 312232 (αρμόδια υπάλληλος Τ. Κυρίτση).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 5/11/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΔΙΚΤΥΟΥ»

21PROC008332356_37-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_37-2021

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου-δικτύου (50334130-5)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους [20.000,00€ με ΦΠΑ/έτος]

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στις 9 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8-4-2021,  και  ώρα  15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http//www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  «Ανακοινώσεις/διαγωνισμοίί»). Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313- 312232 (αρμόδια υπάλληλος Τ. Κυρίτση).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/10/2021

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ

22-3-2021_EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA-Ι0017

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικών γαλάτων

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11526/16-3-2021 αιτήματος του Προϊσταμένου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικού γάλατος, σύμφωνα με την αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 30-3-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232.

                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 29/5/2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.

April 2021
M T W T F S S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930