Τμήμα Προμηθειών

108/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ NGS, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 9η /19-6-2019 συνεδρίασή του (θέμα 52ο) και την υπ’ αριθ. 3026/21-8-2019 (ΑΔΑ:Ω7ΕΗ469067-ΟΑΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ME ΜΕΘΟΔΟ NGS», με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00 μ.μ. και η αποσφράγισή τους θα διενεργηθεί στις 11  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις  9:30΄ π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ NGS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ _signed

 

114/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 13η/18.09.2019 (Θέμα 39ο) συνεδρίασή του

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (CPV:79212000-3) (Ανάθεση σε Ορκωτούς Λογιστές του ελέγχου του Ισολογισμού Χρήσης έτους 2019 και του ελέγχου της απογραφής λήξεως της χρήσης 2019), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.725,81€ χωρίς ΦΠΑ και 7.100,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 03.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30.09.2019 και  ώρα  13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης από  το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 49, καθημερινά 9:30 έως 10:30 π.μ.

 

ΤΕΥΔ 114_2019

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ 114_2019-ΚΗΜΔΗΣ

113 / 2019 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΕΑ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την  11η/08.08.2019 συνεδρίασή του (θέμα 3ο) (ΑΔΑ: 6ΨΗΡ469067-ΒΜ2)και της υπ’ αριθ. 3197/05-09-2019 (ΑΔΑ:6ΚΨΗ469067-ΔΙ6) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση  της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΑΕΑ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (CPV 90524400-0), για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.920,00€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 16.020,80€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 27 και το άρθρο 121 του ν. 4412/16  είναι η  26-09-2019 και ώρα 14:00.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό: 79478.

 

3.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [2019_113] ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΕΑ) -ΑΝΟΙΚΤΟΣ-ΚΗΜΔΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

10-9-2019_ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ [ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ & ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ]

Το ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ διενεργείθ Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής σε συνέχεια του από 6-9-2019 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής (αριθμ. εισερ. πρωτ. 43025/9-9-2019), διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 17-9-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, email: tkiritsi@ippokratio.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/11/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 117/2019 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

19PROC005537869_117-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ 2ος

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_117-2019

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 24.800,00€ ΜΕ ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 17/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διενεργεί έρευνα αγοράς Νο 115/2019 για τη δημιουργία παρακαταθήκης υλικών για τις ανάγκες της Β΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές. Οι προσφορές τους θα ισχύουν για έξι μήνες.

Οι τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου.

Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μέχρι την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

 

110/2019 Aνάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» για έξι (6) μήνες

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την 11η/08-08-2019 (θέμα 24ο)  συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6ΑΤΣ469067-0ΦΦ) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ  3101/29-08-2019 (ΑΔΑ:6ΛΝΨ469067-Ξ4Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

 

Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για έξι (6) μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  632.250,00€ χωρίς ΦΠΑ (783.990,00€ με ΦΠΑ 24%), με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά) και σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 27 του Ν.4412/2016 για ορισμό ελάχιστης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

 

2.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 110_2019 ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ_signed

2.2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 110_2019 (ΩΦΩ9469067-ΡΣΡ)

∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8) όπως αυτές υποβλήθησαν µε το από 29.07.2019 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 37504/29.07.2019).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 µέχρι την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

 

[2019-07-29] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 99 ατομα