Τμήμα Προμηθειών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

09. 19PROV004981732 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 55 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 

12. ΤΕΥΔ

Το Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την “Προμήθεια πενήντα πέντε (55) κλιματιστικών μονάδων” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.922,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 3 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 4 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 12η μεσημβρινή.

Περισσότερα στοιχεία στο τηλ. 2313312284, κα Χαραλαμπίδου Ναυσικά

ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

    ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

                                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

            Τρίτο επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την μίσθωση επτά (7) φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου ΝΑΔΝΘ, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (ετήσια δαπάνη 11.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

            Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 33.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (για δυο (2) έτη συν ένα (1) έτος παράταση).

            Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών μόνο για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.

             Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312229, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη), μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

            Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59_2019 ΤΡΙΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

47/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, σε συνέχεια της  απόφασης που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο κατά την την  3η/20.03.2019 συνεδρίασή του (θέμα 70ο) (ΑΔΑ: ΨΡ2Θ469067-ΜΟΕ) και της υπ’ αριθ. 1645/15-04-2019 (ΑΔΑ:6ΘΔ5469067-ΚΒΔ)  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Ε  Ι

 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, (CPV 90524400-0), για έξι (6) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 155.571,90€ χωρίς ΦΠΑ που διαμορφώνεται σε 192.909,16€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ. 27 του Ν. 4412/2016 είναι η  03-05-2019 και ώρα 14:00.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  και   στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  Αύξοντα   Αριθμό: 73264

 

3.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [2019_47] ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΜΕΑ -ΕΑΑΜ-ΑΕΑ) -ΑΝΟΙΚΤΟΣ – ΚΗΜΔΗΣ

 

49/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

49-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-49-2019_ΚΛΙΒΑΝΕΑΣ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 16.129,032€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 20.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ 20.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους 20.000,00€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 24/11/2019

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

11-4-2019_ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ)

Διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για κοιλιοκάκη

            Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο μας σε συνέχεια του από 5-4-2019 αιτήματος του Τμήματος Διατροφής (αριθμ. εισερ. πρωτ.17631/5-4-2019), διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών διατροφής για κοιλιοκάκη, για τρεις (3) μήνες όπως ακριβώς ζητούνται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 19-4-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/10/2019

ΔΟΧΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ

ΔΟΧΕΙΑ 24ΩΡΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 15/4/2019

35/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

19PROC004627767_35-2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_35-2019_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ

 

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ» όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παραπάνω αναρτημένης διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 72.082,06€ με ΦΠΑ.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφορών για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2313-312232, φαξ 2310 830359 αρμόδιος υπάλληλος Κυρίτση Τριανταφυλλιά), μέχρι την Τρίτη 2-4-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή απόρριψης.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 25/12/2019

«∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ» (CPV 33192330-4)

τεχνικες προδιαγραφες – εξοπλισμος μεταγγισης-