Τμήμα Προμηθειών

122-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

122-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2021

120/2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση), για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2, σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση),  για την ανάθεση μέρους των εξετάσεων για την ανίχνευση με μοριακές τεχνικές του ιού SARS- Cov2,  σε συμβεβλημένο με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» κεφ. ΣΤ «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του Ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων (…….) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 157/04.09.2021, τ.Α΄), για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, για τρείς (3) μήνες με δυνατότητα  μονομερούς παράτασης για άλλους τρείς ( 3)  μήνες.

[2021-09-22] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 120 _2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID-19 -scanned

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 1/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 118_2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 118_2021 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 30/9/2022

112/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΗ ΜΕΘ

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 112_2021 ΨΒΧΨ469067-86Η-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ.Δ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.920€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για την ανάπτυξη μονάδας ΜΕΘ Ενηλίκων 30 θέσεων και Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.920,00€ με Φ.Π.Α.,  μέσω της δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 24η/09/2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ, στο Γραφείο Προμηθειών,

πληροφορίες κ Ε.Παπαδοπούλου, τηλ.2313312284

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/2/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 98/2021 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)» (CPV: 85146000-4)

21PROC009168544_98-2021_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ_1 έτος_signed

98-2021_espd-request-v2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 98-2021_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (μεταφορά αίματος και βιολογικών δειγμάτων)» (CPV: 85146000-4), για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 115.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και 142.848,00€ με ΦΠΑ [57.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 71.424,00€ με ΦΠΑ/ έτος] για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με ΣΑ 136729 και αριθ. διακ. 98/2021.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Πέπμτη 23-9-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα  από την  ιστοσελίδα του Γ. Ν. Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ http://www.ippokratio.gr (στην διαδρομή «Ανακοινώσεις- Διαγωνισμοί»), καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, στο τηλ. 2313-312232, αρμόδιος υπάλληλος κα Κυρίτση Τριανταφυλλιά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 14/5/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 109/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 109_2021

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      

Το  Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διενεργεί Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθμ. Διακήρυξης 71/2021) με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ» ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 640.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διακήρυξης είναι το ΠΕΠ «Κεντρικής Μακεδονίας», Κωδ. Πράξης: 5071127, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081 και Κωδικό ενάριθμου στο ΠΔΕ: 2020ΕΠ00810072.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του προς προμήθεια εξοπλισμού, είτε για το κάθε είδος χωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναγράφονται οι ποσότητες του κάθε είδους. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του ζητούμενου είδους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό (δύο τοις εκατό) 2%, υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 134934

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 30-8-2021.

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως και την 1-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Κων/πόλεως  49, στις 5-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή. 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2313 312229 (Κωτούλα Αθηνά). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, www.ippokratio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

16. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 71_2021 ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ_signed

7. espd-request-v2-3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

11. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ20210408

Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής

ΠροσφοράςMAIL APO ESIDIS

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 10/9/2023

104/2021 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

espd-request-v2(2) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

espd-request-v2-6 ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 104_2021

 

 

 

 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσ/νίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάδειξη του αναδόχου την «Παροχή Υπηρεσιών Δοσιμέτρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%), για το πρώτο έτος και 9.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (11.780,00 € με Φ.Π.Α. 24%) για το επόμενο έτος.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διαμορφώνεται σε 23.560,00€ με Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νοσοκομείου, Κωνσταντινουπόλεως 49,  στις  16-09-2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ πρωινή (υπεύθυνη υπάλληλος κα.Αργύρη Μαρία, τηλ. 2313312284)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για τον Διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ www.ippokratio.gr (στην διαδρομή  “Ανακοινώσεις -Διαγωνισμοί“). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30΄ έως και τις 9:30΄ π.μ.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ